English version of this page

Utfyllende regler for ph.d.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultet ble vedtatt av fakultetsstyret 19. april 2016.

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultetet

Gitt med hjemmel i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, av 19. februar 2016 og vedtatt i Det odontologiske fakultets styre den 19. april 2016.

Utfyllende regel til § 1 – Forskriftens virkeområde

Denne forskriften regulerer forskerutdanningen og doktorgradsprøven til kandidater som er opptatt på Ph.d.-programmet ved Det odontologiske fakultet. Kandidater på ph.d.-programmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i regelverket.

Godkjent gjennomføring av fakultetets ph.d.-program, inklusive godkjent prøveforelesning og godkjent disputas, gir rett til tittelen ph.d. (philosophiae doctor).

Kandidater knyttet til internasjonale avtaler kan innvilges dispensasjon fra enkelt-bestemmelser i doktorgradsregelverket.

Utfyllende regel til § 3 - Ansvaret for doktorgradsutdanningen

Den formaliserte forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet er organisert i ett ph.d.-program. Programmet er ikke linjedelt. Ph.d.-programmet er knyttet til de fagområder som til enhver tid omfattes av Det odontologiske fakultets fagportefølje.

Alle saker knyttet til ph.d.-programmet adresseres til forskningsrådgiver ved fakultetet. Forskningsrådgiveren foretar all saksforberedelse for dekan og prodekan for forskning som har den avgjørende beslutningsmyndighet.

Utfyllende regel til § 5.1 - Vilkår for opptak

Fakultetsstyret kan fastsette ytterligere krav til dokumentasjon som skal vedlegges søknad om opptak.

5.1.1 Utdanningskrav

Fakultetet selv kan etter individuell vurdering godkjenne følgende utdanninger som grunnlag for opptak:

 • Utdanning og kompetanse på masternivå.
 • Utenlandsk avsluttet grad (M. Sc.-nivå) som tilsvarer minst 4 år i det norske universitetssystemet, og som formelt vil kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i det land hvor utdanningen er avlagt.

  5.1.2 Karakterkrav

  Som hovedregel gjelder følgende:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor bør ikke være dårligere enn C.
 • Emner på masternivå bør ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B.
 • Masteroppgaven bør ha karakteren B eller bedre.

  Karakterkravet gjelder ikke for søkere med mastergrad i odontologi fra Norge, eller med annen norsk høyere utdanning hvor det kun gis karakter bestått/Ikke bestått.

  5.1.3 Krav til kompetanse i engelsk

  Internasjonale studenter må dokumentere engelskferdigheter ved å ta en av følgende tester:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language med minimumresultat 550 på Paper-based Test (PBT), eller  80 på internet-Based Test (iBT).
 • IELTS - International English Language Testing Service med resultat  6.0.

  5.1.4 Søknaden

  5.1.4.1 Søknad og prosjektbeskrivelse

  Søker skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde den aktuelle søkerens konkrete ph.d.-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen kan være på inntil 10 sider, inkludert referanseliste, og skal normalt inneholde følgende:

 • Redegjørelse for tema, herunder bakgrunn for prosjektet og relasjoner til nasjonal og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • Presisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der dette er relevant)
 • Redegjørelse for søkerens selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt

  Søkeren skal ha til disposisjon nødvendige ressurser for gjennomføring av sitt ph.d.-prosjekt. Avgjørelsen om hva som anses som nødvendig, tas av instituttet. For søkere med ekstern finansiering og/eller arbeidsplass, inngås det avtale om dette i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt.

  Søkeren med ekstern finansiering må kunne dokumentere minimum ett års finansiering og i tillegg levere en realistisk plan for finansiering av resterende opptaksperiode.

  5.1.4.2 Vedlegg til søknaden

  Søknads- og avtaleskjemaet skal ha følgende vedlegg:

 • Bekreftede kopier av vitnemål og/eller karakterutskrifter
 • Internasjonale søkere skal vedlegge resultat av TOEFL eller IELTS test
 • Prosjektbeskrivelse (se 5.1.4.1 - utfyllende regel OD)
 • Avtale med ekstern part
 • Arbeidsavtale
 • Bekreftelse på finansiering (for søkere med ekstern finansiering)
 • Plan for den valgfrie delen av ph.d.-utdanningen som utgjør 20 ECTS poeng av 30
 • Plan for gjennomføring av prosjektet innen normert tid
 • Kopi av nødvendige godkjenninger fra REK, NSD og/eller andre institusjoner

  Utfyllende regel til § 5.2 - Avgjørelse om opptak

  Fakultetet meddeler avgjørelsen vedrørende opptak til søker og grunnenhet. Når søknaden er godkjent og underskrevet av fakultetet, er den å anse som en avtale for gjennomføring av ph.d.-programmet (§ 6).

  Utfyllende regel til § 5.3 - Opptaksperiode

  5.3.1 - Opptaksperiode

  Søknad om opptak til Det odontologiske fakultets ph.d.-program skal sendes fakultetet innen to (2) måneder fra dato for tiltredelse i stipendiatstilling.

  5.3.2 Forlengelse av avtaleperiode

  Opptaksperioden forlenges ved lovhjemlede avbrudd som svangerskapspermisjon, sykdom, o.a. som forårsaker helt eller delvis opphold i arbeidet med doktorgraden.

  Doktorgradskandidaten plikter å sende dokumentasjon på forholdet til fakultetet.

  En avhandling som ferdigstilles etter opptaksperioden kan likevel innleveres for bedømmelse for graden ph.d.

  Utfyllende regel til § 6 - Ph.d. -avtalen

  Søknads- og avtaleskjemaet for opptak til organisert doktorgradsutdanning ved Det odontologiske fakultet og Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo med Utfyllende regler for Det odontologiske fakultet, regulerer partenes rettigheter og plikter underveis i opptaksperioden.

  Veileder(e) som oppnevnes etter opptakstidspunktet skal undertegne egen veilederavtale.

  Utfyllende regel til § 7.1 - Veiledningens innhold

  Veilederne plikter å holde seg orientert om det regelverk som regulerer ph.d.-programmet, og bistå kandidaten i oppfyllelsen av hans eller hennes rettigheter og plikter.

  Kandidaten plikter å holde aktiv dialog med sine veiledere om progresjonen i arbeidet, og fremlegge utkast av skriftlige arbeider for diskusjon med veilederne.

  Kandidat og veileder plikter å gi hverandre løpende informasjon om alle forhold av betydning for gjennomføringen av doktorgradsutdanningen.

  Partene plikter aktivt å følge opp omstendigheter som kan medføre fare for forsinket eller manglende gjennomføring av doktorgradsutdanningen, slik at utdanningen, så langt det er mulig, kan gjennomføres.

  Utfyllende regel til § 7.2 - Oppnevning av veiledere

  Alle kandidater skal ha minimum to veiledere gjennom hele perioden på ph.d.-programmet.

  Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

  Doktorgradskandidat og veileder kan ved enighet anmode fakultetet om å oppnevne ny veileder for kandidaten.

  Ved konflikt mellom kandidat og veileder skal partene i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått.

  Dersom partene ikke kommer til enighet, kan en eller begge parter be om å bli løst fra veilederavtalen. Anmodning om å bli løst fra veilederavtalen sendes til fakultetet.

  Fakultetet skal godkjenne skifte av veileder. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt.

  Utfyllende regel til § 7.3 - Hovedveileder

  Dersom kandidaten ønsker en ekstern hovedveileder må kandidaten sende begrunnet søknad til fakultetet om dette.

  Hovedveileder skal være tilsatt ved en norsk institusjon.

  Utfyllende regel til § 7.4 - Medveiledere

  Dersom hovedveileder er ekstern, må medveileder være tilsatt ved Det odontologiske fakultet.

  Utfyllende regel til § 8 - Opplæringsdel

  Opplæringsdelen skal være relevant både i forhold til doktorgradsarbeidet og i forhold til en generell forskningsmessig kvalifisering innen faget.

  Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden.

  Opplæringsdelen ved fakultet består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng.

  For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C.

  For alle kandidater er det obligatorisk å delta på alle fakultetets Forskningsdager.  Deltagelse med presentasjonen gir 1 studiepoeng.

  Minimum 15 studiepoeng av den valgfrie delen skal bestå av ph.d.-emner ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon.

  Odontologisk spesialitet godkjennes som et ph.d.-emne tilsvarende 5 studiepoeng. Enkeltkurs som ledd i spesialiseringen godkjennes ikke. Andre spesialiteter kan godkjennes etter søknad.

  Emner på masternivå kan unntaksvis godkjennes hvis kandidaten har et særskilt behov for å tilegne seg tilleggskunnskap i forbindelse med en tverrfaglig oppgave. Det må da følge en erklæring fra hovedveileder om at emnet er relevant for forskningsprosjektet.

  Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner etter gjeldende regler:

 • Andre relevante forskerkurs godkjennes med studiepoengberegning iht. ECTS.
 • Deltakelse i nasjonal kongress med fremleggelse (muntlig eller poster): 1 studiepoeng pr. kongress. Maks 3 studiepoeng kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Deltakelse i internasjonal kongress med fremleggelse: 2 studiepoeng pr. kongress. Maks 4 studiepoeng kan oppnås på denne måten. Det skal være ulike enkeltprosjekter som presenteres.
 • Original forelesning:1 studiepoeng pr. time, inntil 2 studiepoeng,
 • Populærvitenskapelig skriftlig artikkel/kronikk innen eget fagfelt: 1 studiepoeng pr. artikkel, inntil 2 studiepoeng.
 • Studie eller forskningsopphold ved utenlandsk institusjon: 1,5 studiepoeng for de to første ukene, deretter 1 studiepoeng pr uke. Oppholdet skal ha minst to ukers varighet. Plan for oppholdet skal godkjennes av hovedveileder og bekreftes utført av ekstern institusjon. Det skal leveres skriftlig rapport i etterkant.
 • Andre aktiviteter etter søknad

  Alle kandidater må gjennomføre og få godkjent midtveisevaluering før de kan søke om godkjenning av opplæringsdel.

  Fakultetets Forskerlinje anses likestilt med opplæringsdelen i ph.d.-programmet, og kandidater som har gjennomført Forskerlinjen fritas fra kravet om opplæringsdel i ph.d.-programmet.

  Når opplæringsdelen anses fullført i henhold til fakultetets retningslinjer, sendes søknad om godkjent opplæringsdel til fakultetet. Elementer i opplæringsdelen vil ikke bli godkjent enkeltvis.

  Søknaden skal inneholde en oversikt over elementene som ønskes godkjent, vedlagt dokumentasjon for hvert av elementene i form av kopi av vitnemål/kursbevis og bekreftelser.

  Utfyllende regel til § 9 - Rapportering

  Kandidat og veileder(e) skal sende en årlig rapport på eget skjema om progresjonen i ph.d.-arbeidet. Kandidater som har opptaksperiode etter 1. mai rapporterer ikke det første året.

  Av rapportene skal det fremgå hvor langt kandidaten er kommet med det vitenskapelige arbeidet og med opplæringsdelen. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan eller andre spesielle forhold spesifiseres, og skal følges opp.

  Alle kandidater plikter å gjennomføre en midtveisevaluering.

  Utfyllende regel til § 10.1 - Krav til avhandlingen

  Avhandlingen bør bestå av minst tre (3) vitenskapelige artikler publisert i, eller innsendt for vurdering i, internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering.

  Doktorgradskandidaten bør som hovedregel være førsteforfatter på minst to artikler. Der kandidaten ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig i datainnsamling, tolkning av resultater og artikkelskriving.

  Ved innlevering av avhandlingen bør minst én (1) av artiklene som inngår være endelig akseptert for publisering. Manuskript og arbeider innsendt for publisering som inngår i avhandlingen skal ha samme kvalitet som en publisert artikkel.

  Antall artikler vil være avhengig av størrelse og kvalitet på den enkelte artikkel og hvor mye kandidaten har bidratt. Dersom kandidaten både har lagt ned en uvanlig stor arbeidsinnsats i en artikkel og artikkelen har meget høy kvalitet, kan antall artikler reduseres.

  I tillegg til enkeltartikler skal avhandlingen inneholde en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon. Denne samlete fremstillingen skal være et selvstendig vitenskapelig dokument der kandidaten har mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å trenge inn i spesialiserte vitenskapelige problemstillinger.

          En avhandling kan unntaksvis i sin helhet være et fellesarbeid for to doktorgradskandidater.

Avhandlingen skal da i omfang tilsvare to vanlige doktorgradsavhandlinger. I tillegg skal hver enkelt kandidats selvstendige innsats være klart definert og utgjøre omkring halvparten av det vitenskapelige arbeidet.

Monografier som ikke er publiserte kan også godtas som avhandling til ph.d.-graden. Disse skal bedømmes etter samme kriterier som en samling publiserte artikler med sammenskrivning. Det betyr at minimumskravene til vitenskapelig kvalitet er identiske.

Avhandlingen skal i sin helhet være på engelsk. Tillatelse til å benytte annet språk må innhentes fra fakultetet.

Utfyllende regel til § 10.2 - Arbeider som ikke godtas

En artikkel som tidligere har vært innlevert og/eller bedømt som del av en doktorgradsavhandling, kan likevel antas til bedømmelse så fremt det med avhandlingen følger en erklæring som beskriver kandidaten og den enkelte medforfatters innsats, jf. § 10.1, femte avsnitt.

Utfyllende regel til § 12.1 - Innlevering av avhandlingen

Søknad om å få arbeidet bedømt stiles og sendes til fakultetet på et fastsatt søknadsskjema.

Søknad kan først leveres når opplæringsdelen er fullført og godkjent, og fakultetet har utstedt bekreftelse på slik godkjenning.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • Hele avhandlingen i en samlet PDF-fil.
 • Bekreftelse på godkjent opplæringsdel.
 • Signerte medforfatterskjema for hvert enkelt fellesarbeid.
 • Erklæring om innhenting av nødvendige tillatelser.
 • Kopi av nødvendige tillatelser.

  Utfyllende regel til § 13 - Oppnevning av bedømmelseskomité

  I forbindelse med søknad om bedømmelse skal hovedveileder komme med forslag til bedømmelseskomité. Dette skal begrunnes og det skal vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt.

  Forslaget utformes på eget skjema, signeres av hovedveileder og instituttleder og sendes til fakultetet. Sammen med forslaget må det leveres utfylte og signerte habilitetserklæringer for de foreslåtte komitémedlemmene.

  Medforfatter(e) og/eller tidligere og nåværende veileder(e) til kandidaten kan ikke inngå i komiteen.

  Ett av komitémedlemmene skal ha et ansettelsesforhold til Det odontologiske fakultet, UiO.

  Komiteens medlemmer skal normalt ikke ha hatt fellesarbeider med kandidatens veiledere de siste 5 år.

  Dersom veileder og et komitémedlem har hatt et samarbeid skal det redegjøres for dette.

  Hvis et komitémedlem trekker seg før innstillingen foreligger, skal det oppnevnes et nytt komitémedlem etter forslag fra hovedveileder. Nytt forslag samt habilitetserklæring sendes til fakultetet.

  Hvis et komitémedlem ikke har mulighet til å være til stede på prøveforelesning og/eller disputas, kan fakultetet kan oppnevne et settemedlem etter forslag fra komitélederen.

  Utfyllende regel til § 14.2 - Omarbeiding av innlevert avhandling

  Tillater fakultetet mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for en slik omarbeiding om ikke skal være lengre enn 6 måneder.

  Bedømmelseskomiteen skal avgi sin endelige innstilling innen to (2) måneder.

  Dersom bedømmelseskomiteen finner at en avhandling innen seks (6) måneder ikke kan omarbeides til et nivå verdig en ph.d.-grad, skal den refuseres.

  Dersom kandidaten har gjort de endringene komiteen har foreslått, skal komiteen normalt sett anbefale at kandidaten kan forsvare avhandlingen.

  Utfyllende regel til § 14.3 - Bedømmelseskomiteens innstilling

  Innstillingen skal være en felles uttalelse, eventuelt vedlagt individuelle uttalelser.

  Dersom komiteen konkluderer med at avhandlingen ikke finnes verdig til å forsvares i disputas, eller komiteens medlemmer er delte i sitt syn, må komiteen gi en noe mer utførlig begrunnelse for sin konklusjon enn i tilfeller der konklusjonen er positiv.

  I tilfeller hvor komiteen konkluderer med å godkjenne avhandlingen for disputas kan innstillingen ha en mer generell og kortfattet form.

  Komiteens innstilling bør inneholde en beskrivelse av:

 • Avhandlingens innhold og målsetting.
 • Kandidatens originale bidrag og selvstendighet.
 • Kandidatens oversikt over fagfeltet og plassering av egen forskning innen dette feltet.
 • Avhandlingens tekniske kvalitet: Disposisjon, skriftlig fremstilling, helhetsinntrykk.
 • Avhandlingens mest sentrale momenter vedrørende teori, hypoteser, materiale og metoder.
 • Avhandlingens funn og hvilke hovedkonklusjoner som trekkes.
 • Avhandlingens kvalitetsmessige nivå, vitenskapelige betydning og nivå i internasjonal sammenheng.

  Doktorandens skriftlige merknader til innstillingen legges ved innstillingen når vedtaket skal fattes.

  Utfyllende regel til § 14.4 - Retting av formelle feil i avhandlingen

  Søknad om å rette formelle feil i avhandlingen sendes til fakultetet senest 6 uker før disputas. Søknaden behandles av bedømmelseskomiteen.

  Med formelle feil menes feil av ikke-faglig art, som stavefeil, dårlig språk og lignende.

  Oversikt over rettingene skal trykkes i den endelige versjonen av avhandlingen.

  Det er ikke lov å endre tidskriftsstatus etter innlevering.

  Utfyllende regel til § 16 - Ny innlevering

  En doktorgradsavhandling som tidligere har vært bedømt og underkjent ved Det odontologiske fakultet kan leveres inn til ny bedømmelse én gang.

  Ny innlevering kan tidligst skje seks (6) måneder og senest to (2) år etter at fakultetet fattet vedtak om å refusere avhandlingen.

  Fakultetet oppnevner den samme bedømmelseskomiteen til å bedømme revidert avhandling, med mindre særlige grunner taler for oppnevning av nye medlemmer av komiteen.

  Utfyllende regel til § 17.1 - Fakultetets krav til den trykte avhandlingen

  Når fakultetet har funnet avhandlingen verdig for forsvar i disputas skal det trykkes 20 eksemplarer av avhandlingen.

  Fakultetet dekker utgiftene til trykking av de 20 obligatoriske eksemplarene av avhandlingen.

  Reprosentralen skal benyttes ved trykking, og avhandlingene skal ha universitetets standardformat og fakultetets omslag med eget serienummer.

  Utfyllende regel til § 17.2 - Offentliggjøring

  I forbindelse med offentliggjøring av doktorgradsavhandlingen skal kandidaten senest 3 uker før disputasen levere utfylt personaliaskjema, et engelsk fagrettet og et norsk populærvitenskapelig sammendrag til fakultetet.

  Disputasen er offentlig og avhandlingen skal være allment tilgjengelig. Fakultetet har i tillegg lovpålagt avleveringsplikt for doktorgradsavhandlinger. Fakultetet påser at eksemplarer av avhandlingen er tilgjengelig under disputasen, og at avleveringsplikten oppfylles i henhold til lov.

  Utfyllende regel til § 18.1 - Prøveforelesning

  Prøveforelesningen avholdes før disputas, og kan finne sted tidligst seks uker etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til forsvar.

  Doktoranden skal holde én prøveforelesning over et oppgitt emne. Prøveforelesningen skal vare i 45 minutter. I tillegg kommer inntil 15 minutter for eventuelle spørsmål/kommentarer.

  Ved vurdering av prøveforelesningen skal bedømmelseskomiteen vektlegge følgende:

 • Innledet doktoranden med å presentere en disposisjon for forelesningen?
 • Maktet doktoranden å skille mellom hovedpunkter og mindre viktige punkter, der forbindelsen mellom hovedpunktene trådte klart frem for tilhørerne?

Utfyllende regel til § 23 - Ikrafttredelse og overgangsregler

Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, trer i kraft umiddelbart ved Fakultetsstyrets vedtak.

Publisert 15. juli 2016 13:42 - Sist endret 30. mai 2022 09:43