English version of this page

Slik søker du til ph.d.-programmet

Det er viktig at søknaden din inneholder alle nødvendige opplysninger før du sender den til fakultetet. Det er ingen søknadsfrist.

Lynguide: Slik søker du

1. Fyller du alle krav til opptak?

2. Sett deg inn i hva søknaden skal inneholde.

3. Finn ut om du er ansatt ved UiO eller ikke.

Opptaksperiode

Ph.d.-utdanningen er normert til 3 års fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av ph.d.-utdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år (dvs mindre enn 50 %).

Hva er ph.d.-avtalen?

Opptak på ett av universitetets ph.d.-programmer formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-kandidat, veileder, grunnenhet og fakultet. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden.

Veileder(e) som oppnevnes etter opptakstidspunktet skal undertegne egen veilederavtale.

Krav til opptak

Du må sette deg inn i regelverk for ph.d.-utdanningen før du søker.

Utdanning

For opptak til ph.d.-programmet kreves det at du har minst femårig grunnutdanning, det vil si mastergrad eller tilsvarende. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Prosjektmidler

Du må kunne dokumentere tildelte prosjektmidler

Veilederforhold

 • Du må ha formalisert veilederforhold med minimum to veiledere, hvorav den ene må være ansatt ved fakultetet.
 • Hovedveileder skal i utgangspunktet være intern og ansatt ved fakultetet, men dette kravet kan fravikes dersom det er hensiktsmessig for prosjektet. I så tilfelle skal det legges ved et kort skriv som redegjør for hensikten med ekstern hovedveileder.
 • Dersom hovedveileder er ekstern, må medveileder være intern.
 • Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Søknad om opptak skal være underskrevet av dine veiledere før den leveres.

Søknaden skal inneholde

 • Søknad om opptak til ph.d.-programmet (doc).
 • Prosjektbeskrivelse.
 • Bekreftelse på finansiering for minimum 1 år (100%) (hvis du ikke er ansatt ved UiO).
 • Bekreftet kopi av vitnemål og karakterutskrifter.
 • Hvis du har en grad fra UiO, trenger du ikke å legge ved kopi av vitnemålet.
 • Kopi av signert arbeidskontrakt (hvis du ikke er ansatt ved UiO).
 • Tentativ plan for gjennomføring av kursdel som utgjør 20 av 30 studiepoeng på ph.d.-utdanningen.
 • Plan for gjennomføring av prosjektet innen normert tid.
 • Eventuelt avtale med ekstern part (hvis du ikke er ansatt ved UiO)

Prosjektbeskrivelse

Du skal levere en prosjektbeskrivelse. Denne skal kun gjelde ditt konkrete ph.d.-prosjekt. Prosjektbeskrivelsen kan være på inntil 10 sider, inkludert referanseliste, og skal normalt inneholde følgende:

 • Redegjørelse for tema, herunder bakgrunn for prosjektet og relasjoner til nasjonal og internasjonal forskning innen fagfeltet
 • Presisering av problemstillingen
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildemateriale som skal brukes, og hvordan dette skal samles inn og analyseres (der dette er relevant)
 • Redegjørelse for ditt selvstendige bidrag dersom doktorgradsprosjektet skal inngå i et større forskningsprosjekt

Godkjenninger

Du må selv sette deg inn i hvilke godkjenninger ditt prosjekt må ha.

Informasjon om søknader til REK og andre instanser i tillegg til REK.

Avtale med ekstern part

Kandidater som ikke er ansatt ved Universitet i Oslo

Du som ikke er direkte ansatt ved Universitetet i Oslo, må fylle ut avtale med ekstern part (doc).

Den skal vedlegges din søknad i 2 eksemplarer.

Avtalen signeres av en person som har myndighet til å forplikte den eksterne part, ofte nærmeste leder. Din veileder skal som hovedregel ikke være den som forplikter den eksterne part.

Hva skjer ved mangelfull søknad?

 1. Du får beskjed på e-post dersom søknaden din er mangelfull.
 2. Du må ettersende manglende dokumentasjon snarest mulig.

Levering av søknad

 • Du leverer eller sender din søknad til fakultetet

Det odontologiske fakultet

 • Besøksadresse

Fakultetsadministrasjonen v/Natalia Andronova, Geitmyrsveien 69, 0455 Oslo

 • Postadresse

Det odontologiske fakultet, Postboks 1142 Blindern, 0318 Oslo

Kontakt

Skjemaer

Søknad om opptak til ph.d.-programmet

Avtale med ekstern part

Publisert 13. apr. 2015 08:45 - Sist endret 20. apr. 2021 16:35