Digital disputas: Anna-Karin Abrahamsson - Kjeve- og ansiktsradiologi

Cand. odont. Anna-Karin Abrahamsson ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Temporomandibular osteoarthritis in the young and the elderly.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, nese, kinn.

Foto: Ingar A. Storfjell, OD/UiO

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og disputasen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta (åpner den 15. mai kl 12)

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Universitetslektor Eva Levring Jäghagen, Institut för odontologi, Umeå universitet, Umeå, Sverige

2. opponent: Professor Per Alstergren, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Malmö, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Carl Hjortsjö, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for forskning Linda Hildegard Bergersen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Tore A. Larheim, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

De fleste tar det som en selvfølge å kunne snakke, tygge, gjespe og kysse. Dersom kjeveleddene rammes av sykdom, vil slike funksjoner kunne bli vanskelig å utføre og livskvaliteten bli påvirket. 

Kunnskap om sykdom i kjeveledd er viktig. Den hyppigste leddsykdommen er artrose, også kjent som slitasjegikt. Den rammer særlig hånd, hofte og kne, men også kjeve. Det er velkjent at eldre får sykdommen, men mindre kjent at ungdom også kan rammes av artroseliknende forandringer i kjeveledd. Vi mangler kunnskap om sykdommens natur og utvikling i ulike aldre, og hvor hyppig den forekommer hos dem som allerede har artrose i andre ledd. Dette er tema i avhandlingen til Anna-Karin Abrahamsson.

Abrahamsson og medarbeidere har studert artrose i kjeveleddene med hjelp av spørreskjemaer, kliniske undersøkelser og radiologiske snittbilder (CT). Avhandlingen omfatter to studiepopulasjoner. I en gruppe med eldre individer som tidligere er blitt diagnostisert med håndartrose, beskrives og relateres kliniske og radiologiske kjeveleddfunn. I en gruppe ungdommer med symptomer fra kjeveledd blir artroseliknende bendestruktive radiologiske funn fulgt opp over flere år.

I studiepopulasjonen av eldre individer med håndartrose var radiologisk kjeveleddsartrose et hyppig funn, og det antydes at kjeveleddsartrose kan være del av en generell artrosesykdom. Til tross for at det var vanlig med kjeverelaterte symptomer, hadde få søkt hjelp for sine plager. Kjeveleddsartrosen i den eldre populasjonen var dominert av benproduktive forandringer. I den yngre populasjonen var forbedring i de bendestruktive funnene en hyppig observasjon. Få av deltakerne rapporterte alvorlige subjektive kjeveleddproblemer over tid. I litteraturen er det mest fokus på at destruktiv kjeveleddforandring hos symptomatisk ungdom er progressiv i sin natur. At det synes å være et potensiale for det motsatte er ny kunnskap som bør undersøkes videre i større studier.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 30. apr. 2020 11:57 - Sist endret 14. mai 2020 15:29