Disputas: Henrik Skjerven – Protetikk og bittfunksjon

Cand. odont. Henrik Skjerven ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Influence of digital design and fabrication of surgical guides on the accuracy of implant placement.

Bildet kan inneholde: væpne, menneskekroppen, kjeve, smil, erme.

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Klaus Gotfredsen, Odontologisk institut, Københavns Universitet, Danmark

2. opponent: Professor Per Vult von Steyern, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Anne Merete Aass, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Visedekan for forskning og forskerutdanning Janne E Reseland, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jan Eirik Ellingsen, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Formålet med avhandlingen var å studere effekten av om digitalisert design og fremstilling av kirurgiske boremaler, benyttet ved kirurgisk installasjon av tannimplantater, kunne øke nøyaktigheten av tannimplantatplasseringen.

Avhandlingen omfatter 3 kliniske humane studier, der ulike implantatkirurgiske dataprogrammer og produksjonsteknologier ble benyttet til design og produksjon av boremalene. Malene ble benyttet til installasjon av tannimplantater.

Graden av digitalisering skiller de tre studiene fra hverandre. I den første studien er manuelle arbeidsoperasjoner og produksjonsteknologier benyttet. I de to påfølgende studiene er omfanget av digitale hjelpemidler økende til man i den avsluttende studien kun benytter seg av digitale planleggingsverktøy og produksjonsteknologier.

Etter installasjon av tannimplantater ble implantatenes tredimensjonale posisjon beregnet. Tre ulike metrologi software ble benyttet til å sammenlikne den oppnådde implantatplasseringen i testpasienten etter det kirurgiske inngrepet med den planlagte implantatplasseringen.

Alle implantatene i de tre studiene ble samlet i en gruppe og man kunne sammenlikne dem basert på 4 felles parametre: Posisjonen på tannimplantatenes topp og bunn samt lengdeaksens vinkel og dybde.

Forskjeller mellom den planlagte og oppnådde posisjonen på tannimplantatenes dybde, vinkel og den 3 dimensjonale posisjonen på bunnen av implantatene viste signifikante forskjeller mellom de tre studiene.   De metriske avvikene mellom den planlagte og oppnådde plasseringen av tannimplantatene økte med introduksjon av nye digitale prosedyrer og produksjonsteknologier.

De inkluderte studiene i avhandlingen viste alle en høy grad av nøyaktighet. Den økende grad av digitaliserte prosedyrer resulterte i at tannimplantatene ble plassert høyere enn planlagt.  Som følge av at den mest signifikante forskjellen mellom studiene er dybdeforskjeller indikerer dette at de kirurgiske boremalene ikke bidrar til å oppnå den korrekte plasseringen slik det er planlagt i programvaren.  Resultatene indikerer at den største andelen av avvikene som oppstår ved økende digitalisering er relatert til den digitale produksjonen av boremalene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 9. mai 2022 10:14 - Sist endret 12. mai 2022 13:45