Undervisning

 Overordnede mål for kariologi, protetikk og bittfunksjon

Kunnskapsmål

Kunnskapsmålene er beskrevet under følgende punkter:

Holdningsmål

Studentene skal på pasientens premisser vise omsorg og ha ansvar for en helhetlig behandling, ha en realistisk holdning til egne kunnskaper og ferdigheter og vilje til å søke faglig ekspertise når nødvendig. I tillegg skal studenten vise forståelse for sosiale og kulturelle aspekter relatert til oral helse og vilje til faglig oppdatering og videreutvikling.

Behandlingsmål

Studentene skal i løpet av undervisningen ha utført fullstendige journalopptak i henhold til gjeldende forskrifter, gjennomført diagnostikk av varierende vanskelighetsgrad og omfang og presentert fullstendige behandlingsplaner på sina pasienter. Det skal på disse pasientene være utført både forebyggende og operativ terapi av varierende vanskelighetsgrad. 

Mengdekrav (pdf)

Mengdekrav er et utrykk for mengden og variasjonene i oppgavene som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig ferdighet og forståelse. Utredninger av pasienter med stort behandlingsbehov (utredningspasient) der kausal (årsaksrettet) behandling er i fokus, er et sentralt læringsmoment. Videre, planlegging og oppfølging av forebyggende program og utarbeiding av vedlikeholdsplan når pasientene er ferdigbehandlet er vesentlige momenter.  

Ferdighetsmål

Studentene skal etter gjennomgått undervisning ha utviklet evne til å kommunisere og samarbeide med pasienter, kolleger og teknisk personale. I tillegg skal de ha gjennomført diagnostikk, behandlingsplanlegging, forebyggende og operativ terapi på voksne pasienter med varierende problemer og vanskelighetsgrad. Den forebyggendeog operative terapien skal være utført med en tilfredsstillende grad av selvstendighet hvor det er vist en konstruktiv fagkritisk vurderingsevne. Det skal være tilfredsstillende grad av selvstendighet og klinisk vurderingsevne dokumentert gjennom ryddige journaler i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. 

Publisert 17. feb. 2011 14:49 - Sist endret 14. sep. 2011 09:29