Eksamen

Veileder, fagsensor og Forskerlinjens sensor har ulike roller og oppgaver i forbindelse med eksamen.

Veileders rolle

 • Godkjenne studentens forskningsoppgave før innlevering. Dette gjør du ved å fylle ut en veiledererklæring (doc).

 • Foreslå to alternative fagsensorer. Disse må være faglig og personlig uavhengige av prosjektet og ha doktorgrad innen relatert fagområde. De foreslåtte fagsensorene forespørres først av veileder om de kan påta seg oppgaven. Fakultetet oppnevner en habil fagsensor (jf. forvaltningsloven § 6).

 • Delta på eksamen og inngå i bedømmelseskomiteen sammen med fagsensor og Forskerlinjens sensor.

Sensorroller

To sensorer skal bedømme både oppgaven og den muntlige eksamen. Fagsensor sitter med inngående kunnskap om kandidatens fagfelt. Forskerlinjesensoren har det overordnede ansvaret for at alt foregår korrekt.

Fagsensor

Som fagsensor blir du oppnevnt av fakultetet på bakgrunn av din fagkompetanse. Du har særskilt innsikt i oppgavens tema og foretar den faglige bedømmelsen. Bedømmelsen omfatter både den skriftlige oppgaven og en muntlig eksaminering.

Det er viktig at du er habil. Det betyr at du ikke har eller har hatt noe nært samarbeid eller sampublikasjoner med veileder eller kandidat de siste 5 årene.

Forskerlinjesensor

Forskerlinjesensoren er fellessensor for alle kandidater som avlegger eksamen det aktuelle semesteret. Forskerlinjesensoren er en erfaren forsker med bred forskningskompetanse, men ikke nødvendigvis innen kandidatens fagområde.

Forskerlinjesensoren skal særlig påse at alle kandidatene får en faglig vurdering på omtrent samme nivå, og at kandidatens oppgave tilfredsstiller de generelle retningslinjene for utforming av forskningsoppgaver.

Bedømmelse av oppgaven

 • Bedømmelsen skal være på inntil to A4-sider og fyldig nok til at den kan være til nytte for studentens videre forskning innen fagområdet. Styrker og eventuelle svakheter ved forskningsoppgaven må komme klart frem.
 • Bedømmelsen avsluttes med en kort totalvurdering av forskningsoppgaven, og om den kan godkjennes eller ikke.
 • Skjema for sensorerklæring sendes til Forskerlinjen.

Dette bør du vektlegge

 • En presis og gjennomarbeidet innføring i problemområdet med referanser til relevant litteratur og med belysning av i hvilken grad dagens viten er mangelfull eller motsetningsfull.
 • En klar angivelse av hensikten med forskningsoppgaven og hvilke spørsmål og/eller hypoteser som søkes belyst.
 • En klar og strukturert presentasjon av materiale og metoder.
 • En klar presentasjon av resultatene.
 • En kritisk diskusjon av resultatene, inkludert styrke og svakheter med materialet og metodene som er brukt. Presentasjon av passende konklusjoner.
 • En kortfattet og språklig konsis framstilling i samsvar med formen for vitenskapelige artikler innenfor oppgavens emne- og metodeområde.
 • Et selvstendig og helhetlig arbeid.

Sensur av oppgaven

Forskningsoppgaven bedømmes som godkjent/ikke godkjent innen 4 uker etter at sensor har mottatt oppgaven.

Forskerlinjesensor må godkjenne fagsensors bedømmelse før eksamen finner sted.

Ikke godkjent oppgave kan anbefales innlevert i omarbeidet versjon for ny sensur innen 4 uker før starten på 12. semester. Dersom hensyn tilsier at en forhåndsgodkjentoppgave likevel bør underkjennes, må dette opplyses om på forhånd, slik at eksamen kan utsettes.

Klage på sensur

Klage på sensur behandles i henhold til reglene for masterstudiet i odontologi.

Publisert 10. feb. 2016 11:13