Utforming av prosjektsøknad

En student er interessert i ditt forskningsprosjekt. Du skal nå planlegge forskerlinjeprosjektet slik at studenten kan søke om opptak. Her viser vi deg hvordan du går frem og hvilke krav vi stiller.

Hva er et godt forskerlinjeprosjekt?

Prosjektet må oppfylle bestemte krav. Det skal ha høy vitenskapelig standard og være egnet for Forskerlinjen. Samtidig må de formelle kravene til veiledning være oppfylt.

Vitenskapelig standard

Prosjektet må ha høy vitenskapelig standard og presenteres med samme presisjon som andre søknader om forskningsmidler.

Egnethet for Forskerlinjen

Prosjektet må være tilrettelagt for odontologistudenter og være gjennomførbart innenfor rammen av Forskerlinjens studieplan. Studenten skal delta i en fullverdig forskningsprosess, det vil si planlegging, gjennomføring, artikkelskriving og publisering.

Veiledere

Veilederteamet må minimum bestå av en hovedveileder og en medveileder. Det kreves ph.d.-grad eller tilsvarende hos medveileder som står som medsøker. Medveileder skal kunne tre inn som hovedveileder dersom hovedveileder av ulike årsaker ikke kan ivareta sin rolle i kortere eller lengre tid. Minimum en av veilederne må være ansatt ved fakultetet.

Ditt bidrag til studentens søknad

Studenten skal legge ved flere dokumenter ved søknad om opptak til Forskelinjen. Her er oversikt over dokumentene du som veileder har ansvar for:

 • Prosjektbeskrivelse på maksimum fire sider.
 • CV som viser din erfaring som veileder og en liste over dine viktigste publikasjoner, gjelder både hovedveileder og medveileder. Maksimum to sider for hver veileder.
 • Veilederuttalelse på maksimum en side. Dette er din anbefaling av studenten.
 • Bekreftelse fra eventuelle samarbeidspartnere på maksimum en side.
 • Godkjenninger dersom dette er nødvendig. Du må selv sette deg inn i hvilke godkjenninger ditt prosjekt må ha. Søkere vil ikke få opptak til Forskerlinjen uten at alle nødvendige godkjenninger er innhentet og lagt ved søknaden.

Når kreves godkjenning fra REK?

Dersom studien innebærer forskning på pasienter eller humant materiale må dere innhente godkjenning fra REK. REK-nummer skal alltid oppgis ved prosjektsøknad og godkjenning vedlegges.

Les mer om hvordan du kan søke om godkjenning fra REK.

Dersom studien innebærer dyreforsøk, skal forsøksdyrgodkjenning, prosjektnummer og sted for dyreavdelingen oppgis.

 

Mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen er ditt ansvar som veileder. Du utformer den sammen med studenten.

 • Beskrivelsen skal være på maksimum fire sider.
 • Bruk fontstørrelse 12 pkt.

Alle punktene nedenfor må dekkes:

 • Tittel
 • Prosjektsammendrag
 • Introduksjon
 • Studiens mål
 • Forskningsplan og metode
 • Publiseringsplan
 • Gjennomførbarhet
 • Referanser

Tittel

Tittelen skal være presis. Bruk gjerne en undertittel som formidler innholdet i prosjektet.

1. Sammendrag

Sammendraget skal være på inntil 200 ord og dekke følgende punkter:

 • Formål
 • Hovedmetode
 • Studiemateriale
 • Kort om gjennomførbarhet for forskerlinjestudent
 • Kort om nyhetsverdi
 • Kort om viktighet og betydning for ditt felt
 • Kort beskrivelse av miljøet og eventuelle samarbeidspartnerne.

2. Introduksjon

Bedømmelseskomiteen kjenner ikke nødvendigvis ditt fagfelt. Innled med å forklare sentrale begreper, forskningstema og problemstilling. Forklar kort hvorfor denne studien er viktig.

3. Studiens mål

Angi kort hovedmål og delmål. Disse skal være tydelige og gjerne basert på en hypotese.

4. Forskningsplan og metode

Beskriv prosjektet som skal gjøres av studenten. Informer om viktige forutsetninger:

 • Etablerte metoder
 • Pågående studier
 • Pasientmateriale
 • Eventuell informasjon om forsøksdyr
 • Eventuell styrkeberegning
 • Milepælsplan

Dere skal også skissere en veiledningsplan og beskrive hvem som gjør hva i veiledningsteamet.

5. Publiseringsplan

Beskriv planlagte publikasjoner og hvordan disse kan inngå i en doktorgrad. Skisser inndeling av tema og angi en rød tråd.

6. Gjennomførbarhet

Beskriv hvordan prosjektet egner seg for en forskerlinjestudent. Beskriv hvilke forutsetninger som allerede er på plass og hva som gjenstår for å muliggjøre prosjektet.

7. Referanser

Se også

Søknadsfrist

 • Vårsemester: 15. april
Publisert 10. feb. 2016 11:14 - Sist endret 9. feb. 2021 12:36