Hvilke oppgaver har du som veileder?

Her får du oversikt over formelle krav til deg som skal veilede en Forskerlinjestudent, tilhørende arbeidsoppgaver og driftsmidler.

Studenter ved Forskerlinjen skal skrive masteroppgaven i odontologi og det anbefales at du veileder på denne oppgaven.

Arbeidsoppgaver

I veiledningen er det flere faser, noen oppgaver skjer en gang, andre oppgaver er kontinuerlig under tiden du og studenten er knyttet til Forskerlinjen.

Milepæler

 • Delta på Forskerlinjens informasjonsmøte ved opptak av forskerlinjestudent og gjøre seg kjent med Forskerlinjens studieplan.
 • Ha medarbeidersamtale med studenten i høstsemesteret.
 • Gjennomføring og ansvar i forbindelse med midtveisevaluering vil bli publisert.

Kontinuerlig

 • Ta lederansvar i forhold til arbeidsmiljø, utarbeidelse av arbeidsplaner, opplæring, integrering i forskningsgruppe og forskningsmiljø.
 • Bidra til nettverksbygging og godt forskningsmiljø
 • Sørge for at studenten får opplæring i relevante metoder inklusiv hypoteseutvikling, fortolkning og artikkelskriving
 • Søke Forskerlinjen om prosjektendring ved vesentlig endring av det godkjente forskerlinjeprosjektet
 • Avholde regelmessige møter med studenten.
 • Sammen med studenten ta ansvar for at mål og planer i prosjektsøknaden blir fulgt
 • Kontakte Forskerlinjen ved problemer tilknyttet prosjektet.

I sluttfasen

 • Bestått Forskerlinje forutsetter at studenten har publisert en vitenskapelig artikkel.

Veileder skal ta aktivt ansvar og følge opp studenten i sluttfasen.

Driftsmidler

Veileder skal utnytte tildelte driftsmidler for å nå målsetningene for prosjektet

Drift laboratorieforskning

 • Heltidsåret kr. 50 000 (ett år)
 • Deltidsårene kr. 15 000/år (tre år)
 • Totalt kr. 95 000

Driftsmidlene utbetales i august og januar til hovedveileder via enhetene

Driftsmidler øremerket et forskerlinjeprosjekt kan overføres til påfølgende år, den tiden forskerlinjestudenten studerer ved Forskerlinjen.

Publisert 30. mai 2016 08:51 - Sist endret 21. mars 2018 09:25