English version of this page

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal utgjøre 30 studiepoeng.

Gjennomføring av opplæringsdelen

Opplæringsdelen kan tas løpende, men hovedtyngden bør gjennomføres i løpet av det første året av opptaksperioden. Den består av en obligatorisk del på 10 studiepoeng og en valgfri del på 20 studiepoeng.

Obligatorisk del

Den obligatoriske delen av opplæringsdelen består av 10 studiepoeng.

For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er det obligatorisk med opplæring i bruk av forsøksdyr iht. FELASA kategori C.

Midtveisevaluering

Alle kandidater må ha gjennomført midtveisevaluering før de kan søke om godkjenning av opplæringsdel.

Forskningsdag

Alle kandidater må delta på alle forskningsdager, deltagelse med presentasjon gir 1 studiepoeng. 

Valgfri del

Den valgfrie delen utgjør 20 studiepoeng.

 • Minimum 15 av poengene skal bestå av ph.d.-emner avlagt ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon.
 • Odontologisk spesialitet godkjennes som et ph.d.-emne tilsvarende 5 studiepoeng. Kun en spesialitet kan godkjennes.
 • Inntil 5 studiepoeng kan avlegges som andre aktiviteter enn ph.d.-emner.

Godkjenning av eksterne kurs

Minimum 15 studiepoeng av den valgfrie delen skal bestå av ph.d.-emner ved en norsk eller internasjonal utdanningsinstitusjon. Kurs fra utdanningsinstitusjon på ph.d.-nivå som gir studiepoeng/ECTS kan godkjennes som del av opplæringsdelen.

Du må søke om å få utenlandske og/eller norske ph.d-kurs godkjent dersom det ikke er gitt studiepoeng/ECTS-uttelling. Følgende må vedlegges søknaden:

 • Bekreftelse på antall undervisningstimer, eventuelle antall timer påberegnet forberedelse til undervisning/kurslitteratur, og eventuell eksamen (antall timer eksamen og eksamensforberedelser).
 • Bekreftelse på eventuell fremleggelse - muntlig presentasjon eller poster.
 • Link til kurs på nettet.

Kurs kan ikke godkjennes som del av opplæringsdelen dersom nødvendig dokumentasjon ikke er mottatt.

Studiepoeng samsvarer med det europeiske ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). 1 studiepoeng = 1 ECTS = 25-30 timer.

Hvordan søke om godkjenning av opplæringsdelen

Du må søke om godkjenning av opplæringsdelen så snart opplæringsdelen er fullført i henhold til fakultetets retningslinjer.

Ved godkjent opplæringsdel vil du få tilsendt et formelt godkjenningsbrev.

Søknadens innhold

 • Søknadsskjema for godkjenning av opplæringsdelen. Du må liste opp i prioritert rekkefølge elementene du ønsker skal bli godkjent. Krav til opplæringsdelen er 30 studiepoeng. Du vil ikke få studiepoeng ut over kravet.
 • Dokumentasjon for hvert av elementene i form av vitnemål, kursbevis og bekreftelser må vedlegges. Bekreftelse på kurs som er registrert i Universitetets StudentWeb er ikke nødvendig.
 • For å få godkjent deltakelse på konferanse med fremleggelse må du sende inn forsiden av konferanseprogrammet med navn og dato på konferansen samt siden med tittelen på fremleggelsen - muntlig presentasjon eller poster.

Krav til søknad

 • Elementer som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.
 • Minimum 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak på programmet.
 • Søknad om godkjenning av opplæringsdelen skal sendes inn samlet når du har oppnådd 30 studiepoeng.
 • Eksterne kurs og andre aktiviteter vil ikke bli forhåndsgodkjent

Søknaden sendes med epost

Kontakt

Skjemaer

Søknad om godkjenning av opplæringsdelen

Publisert 4. juni 2015 18:48 - Sist endret 9. feb. 2021 12:42