Fra smie til klinikk

I tidligere tider var «tannlegen» ofte smeden i bygda. En stor utvikling har funnet sted i Norge frem til dagens moderne samfunn og universitetets samfunnsoppdrag.

Fra klinikken slik den var en gang.
Fra vårt rikholdige billedarkiv. Klinikken ca 1960.

I 1959 ble Norges Tannlegehøyskole en del av Universitetet i Oslo og fikk navnet Det odontologiske fakultet. 

I dag er fakultetet et moderne lærested for høyere utdanning med forskningsbasert undervisning. Det har tatt flere generasjoner å etablere odontologi som et akademisk fag i Norge. Vår overordnede strategi har vært at våre kandidater, når de står med eksamenspapiret i hånden, har ervervet seg gode kliniske ferdigheter. Helt vesentlig har det også vært å forankre odontologien i medisinen, slik at munnhulen sees og behandles som en del av kroppen og ikke en munnhule på to ben.

Etableringen av våre institutter

Mye har skjedd på seksti år. Bygget for Preklinisk odontologi ble ferdigstilt på Blindern i 1966. Bare to år senere ble nytt klinikkbygg i Geitmyrsveien tatt i bruk. Organiseringen av fakultetet har gjennomgått store endringer i perioden. Samtlige prekliniske institutter ble slått sammen til Institutt for oral biologi i 1999. Samme år flyttet instituttet inn i nytt bygg, Domus Odontologica, på Gaustad. Etter mye tautrekking ble også alle de kliniske og parakliniske klinikker og seksjoner i 1999 slått sammen til et stort institutt, Institutt for klinisk odontologi.

Tannlegeutdanningens utvikling

På studiesiden har fakultetet i disse årene tilpasset seg samfunnets behov. Tannpleierutdanningen ble et treårig bachelorprogram, tannlegeutdanningen et femårig masterprogram og spesialistutdanningen ble formalisert som fulltidsprogrammer for de sju godkjente spesialitetene. Det gode samarbeidet med med Det medisinske fakultet om studieplanen «OSLO96» var en viktig milepel. Medisin- og tannlegestudenter har nå fellesundervisning i basalfagene (1 1/2 år). Dette har utvilsomt styrket den medisinske forståelse hos våre studenter. Forskerutdanningen har også gjennomgått store forandringer – lic. odont. og dr. odont. gradene ble faset ut og erstattet av et formalisert PhD program.

Studentutveksling til til universiteter i Europa, Afrika og Asia er muligheter studentene har i dag og som de i stor grad benytter seg av.

Pasientbehandling

Gjennom disse 60 årene har mange pasienter fått behandling her. De fleste på studentklinikkene – men mange har også vært på spesialklinikken som behandler henviste pasienter fra fjern og nær. Jeg håper og tror at våre mange pasienter har fått en god og adekvat behandling. Pasientene er og har alltid vært en viktig del av fakultetets «klasserom» som vi må ta godt hånd om. 

Mye glimrende forskning har blitt utført på fakultetet gjennom disse 60 årene – og mye av dette har fått stor internasjonal oppmerksomhet. I dag er det særlig innenfor antibiotikaresistens, regenerasjon av vev og biomaterialer at fakultetet henter inn betydelige forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU. Utfordringene til utdanningene og forskningen vår er kontinuerlig. Samfunnets forventninger om god helse i befolkningen krever vår aktive medvirkning. Mange er de som gjennom disse 60 årene har hatt Det odontologiske fakultet som studiested og arbeidsplass. Takk til dere alle for å ha bidratt til at fakultetet er det det er i dag.

Fra dekan Pål Barkvolls forord til jubileumsboken «Det odontologiske fakultet 1959-2019»

 

Publisert 23. juli 2020 13:18 - Sist endret 23. juli 2020 13:19