Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Fakultetet skal øke sitt fokus på internasjonalisering spesielt på områdene forskning og studentutveksling.

Internasjonalt samarbeid

Utveksling

Fakultetsledelsen jobber aktivt for å sikre kvaliteten i internasjonale utvekslingsprogrammer for grunn- og spesialistutdanningen. Dette foregår ved at det etableres kontakt på dekannivå. Det gjennomføres også grundige besøk for å vurdere hvordan man kan utveksle slik at begge parter får fordel av utvekslingene.

Internasjonal deltagelse

Fakultetet har i en årrekke vært med på å forme premissene for europeisk tannlegeutdanning gjennom å prioritere aktiv deltagelse i EU prosjektet DentEd (DentED) og deltagelse i aktiviteter i regi av the Association for Dental Education in Europe (ADEE).

Forskningssamarbeid

Mesteparten av det internasjonale forskningssamarbeidet foregår på instituttnivå via den enkelte forsker når det gjelder deltagelse på internasjonale møter og avtaler om forskerutvekslinger. Det er bl.a etablert en felles Phd-rad i samarbeid med The Forsyth Institute.

Nasjonalt samarbeid

Politisk ledelse

Fakultetet skal være premissleverandør for utvikling av forskning og undervisning innen tannhelsefeltet og har jevnlige møter med Helse og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som regulerer spesialistutdanningen og iverksetter særlige tiltak for å fremme klinisk forskning.

Den offentlige tannhelsetjenesten

Fakultetet skal styrke samarbeidet med den offentlige tannhelsetjenesten. Dette kan blant annet gjøres ved å samarbeide med myndighetene om kompetanseoppbygging og etablering av regionale odontologiske kompetansesentre. Fakultetets samfunnsoppgave med å utdanne kandidater både til offentlig og privat sektor skal være hovedfokus for virksomheten slik at befolkningens behov for forebygging og behandling av sykdommer og lidelser i munnhule og kjeve kan ivaretas.

Tannlegeforeningen

Fakultetet arbeider også tett mot Den norske tannlegeforening og bidrar betydelig til systematisk etterutdanning med en rekke kursmoduler.

 

Publisert 12. okt. 2010 19:12 - Sist endret 14. mars 2022 11:06