Valg av verneombud for 2022-2023

Det skal velges nye verneombud for perioden 2022-2023. Nedenfor finner du informasjon om valget og tidspunkt for gjennomføring. Valget avholdes som elektronisk valg.

In english

New safety representatives shall be elected for the period 2022-2023.The election will held as an electronic election. See column below for election times.

Further information:
Safety representative and deputy safety representative

Valgkretser

OD-LAMU har vedtatt ny følgende inndeling av verneområder ved OD

 1. Verneområde A (2,3, 4, 5 etasje G69)
 2. Verneområde B (5,6, 7 etasje G71)
 3. Verneområde C (2,3,4, etasje G71
 4. Verneområde D (1 etasje G71, inkludert mottak og ekspedisjon)
 5. Verneområde E (laboratorier i folkehelsa sine lokaler, samt 1 et, g69)
 6. Verneområde D (Institutt for oral biologi)

Kandiater velges av og blant ansatte innen egen valgkrets

Nominering av kandidater sendes til postmottak@odont.uio.no innen 5:11.21

Prosedyrer for valget

 • Alle ansatte som ikke har lederfunksjoner eller opptrer på vegne av ledelsen kan velges til verneombud eller varaverneombud
 • Med ”ansatt” menes de personer som UiO har arbeidsgiveransvar for
 • Verneombudene velges av og blant de ansatte innen eget verneområde
 • Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått.
 • Alle unntatt øverste leder har stemmerett (dvs dekan, fakultetsdirektør, instituttleder, kontorsjef).
 • I tillegg til kandidatene vil det offentliggjøres hvem som har foreslått kandidater.
 • Selve valget er hemmelig (anonymisert nettskjema)
 • Verneombudene sitter for 2 år av gangen

Valgstyre og sekretariat

Fakultetsstyret har oppnevnt valgstyre for håndtering av alle valg ved fakultetet

Valgstyret består av: Professor Alix Young Vik (leder), stipendiat Safiyye Suslu, kontorsjef Lin M. Ullern og student Hanne Husebø

Valgstyrets oppgave er å bidra til å finne kandidater, påse at valgene gjennomføres på riktig måte, samt rapportere til ledelsen om valgresultatet

OD-LAMU har oppnevnt følgende valgsekretariat; Elisabeth Aks, Sukhdeep Kaur Kakar og Leif E. Jensen

Fremdriftsplan

5. november

Frist for å sende inn forslag til kandidater til verneombud


8. november

Valget åpner. E-post til ansatte om valg med link til valgapplikasjonen.


12. november, kl 12.00

Valget stenger.


15. november

Resultat av valg fremlegges

Verneombud er viktig

 • Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.
 • Se til at ansattes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt av arbeidsgiver.
 • Delta i etablering og vedlikehold av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Samarbeide med leder i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet