OD-LAMU på fakultetsnivå

LAMU står for lokalt arbeidsmiljøutvalg. De lokale arbeidsmiljøutvalgen skal jobbe for å fremme et helsefrembringende arbeidsmiljø for alle ansatte.

LAMU ved OD vedtok 17.11.11 at Det odontologiske fakultet skal bestå av ett LAMU på fakultetsnivå; OD-LAMU. LAMU ved IKO og IOB avvikles og blir en del av fakultetets LAMU (OD-LAMU).

Ny organisering vil forhåpentligvis skape et mer helhetlig HMS-arbeid med felles retningslinjer, økt påvirkning fra den enkelte enhet, økt behandling av saker som har overførings- og læringsverdi for begge enheter, i tillegg til at det er med på å sette HMS mer på agendaen og skape et mer forpliktende og pro aktivt HMS-miljø ved OD.

LAMU på fakultetsnivå vil fremdeles være rapporteringsinstans for begge institutters HMS arbeid og en viktig arena for ledelsen og verneorganisasjonene å diskutere overgripende saker og ta inn sentrale vedtekter. Det vil også fremdeles være LAMU på fakultetsnivå som blir ansvarlig for å utarbeide årsrapporten og handlingsplaner for Det odontologiske fakultet.

Sammensetning for 2018-2019

Arbeidsgiverrepresentanter


Leif Erling Jensen
fung direktør


Lin Malin Ullern
Vara: Hans Christian Åsheim


Sissel Strømfjord
Vara: Tore Bjørnland


Elisabeth Aks
Vara: Hans Jacob Rønold
 

Arbeidstakerrepresentanter


Ali-Oddin Naemi


Arne E. Jacobsen


Elin Merete Toremo


Kim Urdahl Aasen

Publisert 20. mai 2009 11:01 - Sist endret 12. mars 2019 11:58