English version of this page

Hvordan leverer du inn avhandlingen?

Følg beskrivelsen nøye slik at innleveringen ikke tar lenger tid enn nødvendig. Avhandlingen regnes ikke som innlevert før all dokumentasjon er mottatt ved fakultetet.

Du leverer avhandlingen på e-post til postmottak@odont.uio.no

Nedenfor finner du oversikt over hvilke dokumenter fakultetet krever ved innlevering, i tillegg til selve avhandlingen.

Er du veileder?

Vi har samlet informasjon for deg som er veileder på en egen nettside.

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Bedømmelseskomiteen har 3 måneder til å avgi innstilling.
 • Disputas: En disputas skal normalt finne sted tidligst 6 uker etter at innstillingen av godkjent av fakultetet.
 • Innstilling ved omarbeiding: Bedømmelseskomiteen har to måneder på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

Hvor leverer du avhandlingen?

Søknaden om å få avhandlingen bedømt med alle vedlegg, sendes til Det odontologiske fakultet: postmottak@odont.uio.no

Hvordan skal avhandlingen leveres?

Du må levere hele avhandlingen i en samlet pdf-fil, det vil si både sammenskrivingen og artiklene. Avhandlingen skal være lagret i en pdf-fil og skal ikke være scannet.

Søknadsbrev samt vedlegg skal leveres som separate filer.

Vedlegg til innlevering av avhandling

For at søknaden om bedømmelse av avhandling skal bli behandlet, må du legge ved følgende dokumenter:

 1. Søknadsbrev om fremstilling for graden ph.d. Følgende opplysninger må fremkomme av søknaden:
  • fullt navn og fødselsnummer
  • din nåværende grad
  • korrekt tittel på avhandlingen
  • en kort beskrivelse av avhandlingens tematikk
  • kontaktinformasjon til hovedveileder og medveileder(e)
  • hvor arbeidet er utført, det vil si din arbeidsplass under ph.d.-perioden, hvor materialet er hentet fra og hvor du har utført laboratoriearbeid. Oppgi eventuelle samarbeidende institusjoner.
  • kontaktopplysninger for det neste halve året
 2. Bekreftelse på godkjent opplæringsdel.
 3. Medforfattererklæring med en erklæring om kandidaten og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid som leveres inn til bedømmelse. Hvert enkelt skjema må undertegnes av både kandidat og medforfatter. Husk å skrive inn navn på alle medforfatterne på hvert medforfatterskjema, samt påse at det er samsvar mellom nevnte navn og originalsignaturer. Pass på at signaturene ikke kommer på et eget ark!
 4. Erklæring om innhentede tillatelser. Fylles ut og undertegnes av kandidat og samtlige veiledere. Alle tillatelser skal legges ved søknaden.  Informasjon om søknader til REK og andre instanser i tillegg til REK.
 5. Forslag til bedømmelseskomite. Bedømmelseskomiteen foreslås av fagmiljøet. Det er hovedveileders ansvar å oversende signert bedømmelseskomiteskjema samt habilitetserklæringer fra hvert enkelt foreslåtte komitemedlem. Dette skjemaet må være signert av både hovedveileder og instituttleder. En eventuell avtale om dato for prøveforelesning og disputas inngått mellom veileder og bedømmelseskomiteen er ikke bindende for fakultetet.
 6. Habilitetserklæringer. Hovedveileder har ansvar for å oversende habilitetserklæring fra hvert enkelt foreslåtte komitemedlem.

Krav til avhandlingen

Kravene til en avhandling for graden ph.d er nedfelt i Forskrift for graden ph.d.

Status på artikler

  Du kan ikke endre statusen på artiklene som inngår i ph.d.-avhandlingen etter innlevering når du skal trykke avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Retting av formelle feil i avhandlingen (Errata)

Du kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Errata er endringer som gjøres i en avhandling etter at avhandlingen er bedømt, men før den går i trykken.

Kan avhandlingen trekkes tilbake?

Et innlevert ph.d.-arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares.

Tid for prøveforelesning og disputas

Dato for prøveforelesning og disputas fastsettes av fakultetet etter forslag fra bedømmelseskomiteen.

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon

Skjema

Artikkelbasert avhandling

Veiledende retningslinjer for doktorgradsavhandlinger som består av flere mindre arbeider

Publisert 4. juni 2015 16:23 - Sist endret 9. feb. 2021 11:02