Barkvoll dekan i fire nye år

I dag vedtok fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet (OD) enstemmig at Pål Barkvoll fortsetter som dekan. Barkvoll er glad for fornyet tillit og lover stødig fokus på fakultetets kjerneoppgaver i tida framover.

Foto av dekanen som sitter ved et bord og snakker med en dame.

Pål Barkvoll står foran fire nye år som dekan for Det odontologiske fakultet. Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med «fortsettelsen»; det er mye som skal gjøres, og jeg har mange planer, så det er godt å vite med sikkerhet at jeg har tillit til å gå i gang, sier Barkvoll, som har med seg et nytt team med prodekaner.

Den andre perioden som dekan vil han bygge på visjonen som beskrives i ODs Strategi 2025, som også ble vedtatt i fakultetsstyret i dag. Den sier nemlig at fakultetet skal «utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av god kvalitet er tilgjengelige for befolkningen i Norge», og at det skal «være retningsdannende for utviklingen av faget og legge vekt på kvalitet i utdanning, forskning og formidling.»

Frafall topp prioritet

En av oppgavene Barkvoll kommer til å konsentrere seg aller mest om, er å sørge for at studieprogrammene holder høy kvalitet. Frafall i løpet av det første studieåret blir et svært viktig punkt i dette arbeidet: – Per i dag har vi for høyt frafall på studieprogrammene, og det må vi gjøre noe med. Jeg tror at den nye løsningen med to prodekaner for studier blant annet kan bidra til å redusere antallet som faller fra, forteller Barkvoll.

Han sikter til at han, for den nye perioden, har valgt en arbeidsfordeling mellom to studiedekaner, Amer Sehic og Alix Young Vik. Sehic kommer fra Institutt for oral biologi og kommer hovedsakelig til å ha ansvar for de pre-kliniske studiene og samarbeidet med Det medisinske fakultet om fellesundervisningen. Vik kommer fra Institutt for klinisk odontologi, og kommer til å ha hovedvekt på den kliniske delen av studieløpet og spesialistutdanningen..

– Hard konkurranse

Barkvoll løfter også fram at OD må oppnå flere publikasjonspoeng i neste periode. Publikasjonspoeng er en av faktorene som styrer fakultetets finansiering og OD rangerer lavt blant fakultetene. – Vi bør få publisert langt flere av studentenes masteroppgaver og spesialistoppgavene, slik at de blir tellende. Samtidig skal vi fokusere på kvaliteten så vi får publikasjoner inn i tidsskriftene på det høyeste nivået: 2. Bevisstheten rundt dette blir viktig for det nye dekanatet. I forbindelse med at OD skal få nytt bygg, har Kunnskapsdepartementet som spesifikt krav til OD at antall artikler på nivå 2 skal økes med 30 %. Dette er en utfordring som vi alle skal ha høyt på agendaen. Likevel ligger det et særskilt ansvar hos den vitenskapelige staben selv, og instituttenes ledelser, forklarer Barkvoll.

Innsats opp mot eksterne forskningsmidler kommer også til å bli prioritert de neste årene. Flere av UiOs fakulteter har i dag ikke tilgang til interne forskningsmidler. Dekanen kan ikke garantere at interne forskningsmidler vil være tilgjengelige for 2017, men det er fakultetsstyret som vedtar endelig budsjett og fordeling. – Det blir bare viktigere og viktigere å nå opp i den harde konkurransen om forskningsmidler, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor kommer det til å bli et sentralt område som skal følges opp i den kommende perioden, sier han.

Nytt bygg innen rekkevidde

Som mange har fått med seg, går nå prosessen med å få på plass et nytt odontologibygg i rekordfart framover. – Dette er selvfølgelig veldig spennende, og jeg ser fram mot å kunne begynne å involvere de tilsatte ved fakultetet i prosessen på nyåret, forteller han. I beste fall vil et nytt bygg kunne stå ferdig i 2022.

Barkvoll var nylig i det første møtet i det overordnete prosjektrådet for nybygget. Rådet består av representanter for Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Statsbygg og UiO – representert ved UiOs eiendomsdirektør og OD-dekanen. I forslag til statsbudsjett for 2017 er det satt av 10 mill. kroner til prosjektering av bygget, og arbeidet med å sette ned ulike brukergrupper skal i gang etter neste møte i januar.

Starter med å stramme inn

Selv om arbeidet med nybygget på mange måter er en gulrot for dekanen, står det også oppgaver på agendaen av mindre hyggelig karakter. I likhet med resten av Universitetet i Oslo står OD foran budsjettinnstramninger i 2017. De økonomiske rammene kommer til å bli litt trangere over hele linja: – Det er bare å forberede seg på at kuttene kommer til å merkes. Men vi har en del å gå på når det gjelder effektivisering av rutiner, så vi kommer til å ha fokus på det for at kuttene skal berøre driften i minst mulig grad, sier han.

Det første året i ny periode starter altså med fullt fokus på interne økonomiske og organisatoriske grep. Samtidig kommer Barkvoll til å fortsette å legge vekt på hvordan fakultetet synes utad og odontologien plass i samfunnet. – I så mange forskjellige sammenhenger har det blitt viktig å være synlig i offentligheten, og vise hva vi driver med; ikke minst også hva som er nytt fra forskningen på feltet, forklarer han. – Vi driver stadig med omdømmebygging utad, blant annet fordi vi ønsker å være en aktør i den politiske debatten på tannhelsefeltet, forklarer Barkvoll. Han er motivert og lover at han er klar til å brette opp ermene fra første dag. 1. januar går han offisielt i gang med sin andre dekanperiode.

Emneord: dekanat, dekan, valg, dekanvalg Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 1. nov. 2016 14:27 - Sist endret 1. nov. 2016 14:27