Mye å diskutere i profesjonsrådet for odontologiske fag

15. april var OD vertskap for møte i profesjonsrådet for odontologiske fag.  Representanter fra UiO, UiT, UiB, HiOA og Høgskolen i Hedmark var kommet til Geitmyrsveien, for å diskutere saker som angår alle lærestedene.

Foto: Colourbox

Tannlegeforeningen, Norsk tannpleier forening og Norsk Tannteknikerforbund var tilstede som observatører.

Kvalitet

OD kunne fortelle at Det odontologiske fakultet vil få et nytt bygg på NEMKO tomten ved Rikshospitalet.  Men den viktigste saken for UiO å orientere om, var prosjektet: «Kvalitet i praksisstudiene-kvalitet i profesjonsutdanningen» som er igangsatt av Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse - og sosialfag. Dette er et prosjekt som skal sikre at kvaliteten blir lik uansett hvor man tar utdannelsen sin.  Dekan Pål Barkvoll holdt et innlegg på NFE-HS konferansen senere samme måned.

Frafall

Frafall på tannpleierutdanningen er et problem, både ved UiB og Høyskolen i Hedmark. Ved sistnevnte institusjon, har problemet blitt møtt, ved å ta opp flere studenter de to siste årene, henholdsvis 32 og 35 studenter til de 25 studieplassene som finnes ved høyskolen.  Også OD har et stort frafall på Bachelorprogrammet .

Frafallstematikken var også et tema for tannteknikerutdannelsen ved HiOA .  Her er det er et ønske om å fjerne realfagskravet til utdanningen, for således å sikre en større søkermasse. En annen viktig sak for HIOA er å koble seg på prosessen med nytt klinisk bygg ved UiO, med tanke på å overføre tannteknikerne dit, dersom finansieringen er på plass.

 

Felles forståelse for karaterer og minimumskrav

Dekan Pål Barkvoll ble valgt til å fortsette å inneha lederrollen for profesjonsrådet for de neste to årene.  Studiedekan Anne Merete Aas, la frem et forslag om å revidere opptaket til spesialistutdanningen for å effektivisere søknadsprosessen

UiT satte minimumskrav til opptak på agendaen, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på om det er et behov for å sette et minimumskrav ved opptak til tannlege- og tannpleierutdanningen, både på generell basis, men også kanskje spesifikt med krav til minimumskunnskaper i norsk.

Kjønnskvotering er en sak som kommer opp i profesjonsrådet ved jevne mellomrom, men rådet ønsker mer data før de tar stilling til eventuelle kvoteringstiltak.

Rådet delte også en felles bekymring for at karakterskalaen ble brukt ulikt, og var samstemte i at det må eksistere en felles forståelse om hva en karakter skal være, uavhengig av hvor i landet man studerer.

Utvide masterstudiet ?

Fra Bergen kom et ønske om å utvide mastergradsstudiet i odontologi med 6 måneder, for å kompensere for en utvikling hvor det er mindre tid til akademisk skriving og tenkning, noe som i neste omgang gjør studentene mindre rustet til å begynne på en forsker- eller spesialistutdannelse.  UiO og UiT var imidlertid kritiske til en eventuell utvidelse og det må innhentes nærmere grunnlag før saken kan diskuteres videre av Profesjonsrådet

 

Implantologi

Ved masterstudiet i Oslo har man begynt å undervise i implantologi, som handler om restaurering og erstatning av tapte tenner. Det blir en stadig vanligere behandlingsform, og det er derfor naturlig at dette faget tas inn i ny studieplan. For å sikre at pasientene får HELFO- refusjon må alle de tre lærestedene sette i gang med denne undervisningen.  Både UiT og UiB hadde allerede planene klare for oppstart av denne undervisningen.

Siden det er en ressurskrevende undervisningsform, og det trengs kompetente tannleger til å gjennomføre undervisningen, gjør digital teknologi det mulig å dele kunnskapen på tvers av institusjoner, og både Hedmark og Høyskolen i Oslo Akershus syntes dette ville være av stor betydning å få til et samarbeid med OD om.

UIB fikk oppdraget med å lage et felles kompetansekrav for alle institusjonene.

 

Master i helsefremmende arbeid

Norsk Tannpleier forening informerte om at det skal settes i gang et toårig videreutdanningsprogram på masternivå som skal sikre økt stabilitet og rekruttering av tannpleiere i privat og offentlig sektor.

 

Publisert 13. mai 2016 09:59 - Sist endret 4. aug. 2016 13:36