Avsluttet semesteret med jubileum, priser og gløgg

Rett før de fleste ansatte og studenter tok juleferie, samlet fakultetets ansatte seg til juleavslutning, jubileumsmarkering og prisutdeling i foajeen i Geitmyrsveien.

Tre kvinner i røde julegensere og nisseluer smiler til kamera

May-Helen Forsberg, Else Harder og Natalia Andronova hadde kledt seg i stil med juleavslutningen onsdag 19. desember. Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.

Dekanen inviterte alle de ansatte til julegløgg onsdag 19. desember. Han benyttet sjansen til å takke for innsatsen de alle har lagt ned i løpet av året, og ønsket alle en riktig god jul og godt nyttår. Han ønsket samtidig alle varmt velkommen tilbake i 2019.

Dekanens tale til de ansatte

Kjære alle sammen.

Et av årets desiderte høydepunkt for meg som dekan, er å invitere dere alle til en felles juleavslutning.  I år er det ekstra hyggelig å samle dere, for vi markerer også at Tannlegeutdanningen er 125 år. 

Årets avslutning er derfor noe utvidet, slik at vi skal ha god til å feire, og ikke minst spise kake sammen, noe som seg jo seg hør og bør når et jubileum skal markeres!   

Tannlegeutdanningen 125 år

I år er altså Tannlegeutdanningen 125 år.  Og selv om ingen her er 125 år, er det flere av oss som over en lengre periode har fått bivåne den utrolige utviklingen utdanningen har gått gjennom.

For en utdanning som i dag handler om å behandle sykdom og skader i tenner og munnhule, og hvor nye medisinske nyvinger stadig øker forståelsen for at odontologi må spille en større rolle i all medisinsk behandling, hadde tannlegeutdanningen sin start hos smeden med en tilnærming som stort sett handlet om å trekke tenner. Utdanningen har gjennomgått et kvantesprang fra hvor den startet, og der hvor vi nå befinner oss, noe som bildene fotograf Håkon Størmer har samlet sammen, viser.  

I 1893, for 125 år siden, ble den første skole for tannlegeundervisning opprettet: Statens poliklinikk for Tannsykdomme, den lå der hvor Tinghuset ligger nå. Skolen kom noe bardust på tannlegestanden den gang. Statens medvirkning skyldtes nok hensynet til den store utbredelsen av tannsykdommer i alle samfunnslag, og behovet for behandling, i vel så stor grad som ønsket om en formell utdanning av tannleger.

Poliklinikken var ikke en fullstendig skole for tannlegeutdanning. Fortsatt måtte proteselæren tilegnes ved lærlingtid hos praktiserende tannleger. Kvaliteten på lærlingutdanningen var sterkt varierende, og elevene ble nok ofte brukt som ren arbeidskraft. De første elever startet opp sin utdanning 15. november 1893.

Året som har gått

Å samles i dag, handler ikke bare om å se 125 år tilbake i tid. Men det handler også om å stoppe opp å reflektere litt over året som har gått.  Og det har vært et begivenhetsrikt år.

Store eksterne tildelinger på forskningsfronten er kommet fakultetet til gode, og arrangementer som Forskingsdagene og Brennmerket, har bidratt til at fakultetet har talt med en tydelig stemme i det offentlige ordskifte. Sammen med andre medie-opptredener har dette vært viktige bidrag for at det odontologiske perspektivet har blitt mer synlig både for politikere, byråkrater og folk flest.

ADEE

Men om jeg skal trekke frem et høydepunkt fra i år, må det bli ADEE.

Å få være dekan under disse dagene var et stort privilegium. Tilbakemeldingene fra alle som deltok var gjennomgående overstrømmende, og fraser som «The best ADEE ever!»  og «What a team you have Pål!»  var det som jeg oftest fikk høre.  Og grunnen til at konferansen ble så vellykket, var ikke min fortjeneste, men deres! Det gjør meg stolt og ydmyk.

På alle nivåer i organisasjonen prioriterte dere å jobbe sammen for å gjøre ADEE 2018 til en stor begivenhet! Alle dro i samme retning. De vitenskapelige bidro med foredrag og workshops, mens andre bidro med rydding, organisering, servering og ikke minst service!  De røde og grønne t-skjortene var overalt og gav hver enkelt delegat en følelse av å være spesielt velkommen, og å få hjelp til det han eller hun måtte trenge.

Til og med utstillerne var fornøyde, noe flere av dem ikke har vært de siste årene.  En av utstillerne sa til meg, at i løpet av en dag på ADEE i Oslo, hadde han fått mer ut av oppholdet, enn de to foregående årene til sammen!  Det sier noe om hvilken innsats dere la ned i  ADEE!    

Det er selvsagt svært tilfredsstillende  at ADEE  var så fornøyde med oss, men det viktigste med ADEE,  er ikke anerkjennelsen fra de eksterne, men det samholdet  dette skapte hos oss. Og ADEE 2018 viser også hvordan vi som jobber ved fakultetet, alle har  viktige oppgaver, for å løse  det  samfunnsoppdraget som er gitt oss: et oppdrag som handler om å kunne tilby samfunnet fremragende undervisning og forskning. Uten hver enkelt av dere, ville det være en umulig oppgave å løse, for dere spiller alle en unik rolle i det finstemte maskineriet som fakultetet vårt er.

Prisutdelinger

Og når vi nå snakker om undervisning og forskning, er det en fin anledning til å gå over til  et nytt høydepunkt, nemlig utdelingen av priser.  Nytt av året er at fakultetsledelsen har innstiftet to nye priser i tillegg til arbeidsmiljøprisen. Den ene er knyttet opp til undervisning og den andre knyttet opp til forskning. Med begge prisene følger 5000 kroner som kan brukes til forsknings eller undervisningsformål.

Undervisningsprisen

Fakultetets undervisningspris for 2018 er valgt ut av studentene og går til en underviser som har bidratt utover det man kan forvente til å øke forståelsen av og kunnskapen om fagfeltet vedkommende underviser i. I begrunnelsen trekker studentene frem en faglig dyktighet, kombinert med gode pedagogiske evner. De peker også på underviserens medmenneskelighet og evne til å være ydmyk og varm, men samtidig ha tydelige forventninger og krav. 

Studentene oppsummerer: 
«Han er en pedagogisk god underviser, samt støttespiller når det trengs. Han viser stor interesse for fagfeltet sitt og stor interesse for at vi skal lære».

Dekan Pål Barkvoll (t.h.) gratulerte og takket for den viktige innsatsen, da han tildelte årets undervisningspris til professor Lars Peter Sand fra Institutt for oral biologi. Hvem som skulle motta prisen, ble bestemt av studentene selv. Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.


Forskningsprisen

Fakultetets forskningspris er nominert fra Institutt for klinisk odontologi ved instituttleder Jan Eirik Ellingsen og visedekan for forskning Linda Bergersen. Prisen for 2018 går til en forsker som har utmerket seg med god forskning, som er ledende på sitt fagfelt nasjonalt, og også anerkjent internasjonalt. Årets mottaker bidrar tungt og tydelig innen et felt som ofte er mindre synlig enn relaterte forskningsfelt. Forskeren publiserer sin kunnskap i anerkjente tidsskrifter, har vært aktiv i å etablere forskersamarbeid både nasjonalt og internasjonalt, er veileder for flere ph.d.- og masterkandidater, og bidrar også ved internasjonale konferanser.

Forskeren har i flere brukt sin arbeidskapasitet og evner til å jobbe målrettet, og har fått en ledende rolle innen oral kreftforskning, hun har særlig hatt fokus på kartlegging av orale komplikasjoner ved kreftbehandling og palliasjon i sammenheng med dette.  Spesielt gjelder dette medikamentindusert osteonekrose.

Årets forskningspris gikk til professor Bente Brokstad Herlofson (t.v.), ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi. Dekan Pål Barkvoll overleverte diplom og et stipend på 5000 kroner til utviklingsformål innen undervisning og forskning til begge prismottakerne. Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.

 

 

Medaljer for lang og tro tjeneste

Vi skal også, som vanlig og tradisjonen tro, hedre noen av våre medarbeidere med Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Jeg ønsker å rette oppmerksomheten mot fire av våre ansatte som skal dekoreres. De blir dekorert i år er Sigrid Kvaal, Anne Eikeland, Berit Elisabeth Skei og Anne Skaare. De blir alle tildelt Det kongelige selskap for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste etter mer enn 30 år i statens tjeneste og i mer enn 50 % stilling.  Dette er en utmerkelse som henger høyt i det norske samfunn og gis til medarbeidere som har utført sine tjenesteplikter på en utmerket måte.  Den er et bevis på mottakers innsats og betydning. Med andre ord ikke en medalje man bare sitter seg til. Dekanat har ønsket å påskjønne og synligjøre alle grupper av ansatte som lojalt bidrar til at vi gjennomfører samfunnsoppdraget -  første ordinære utdeling fant sted i 2013 da hele 24 medarbeidere ble dekorert.  Vi snakker da om medarbeidere som har bidratt med den største del av sine yrkesaktive år til det beste for Det odontologiske fakultet og Universitetet i Oslo. Dette er noe vi setter stor pris på.  Alle grupper av ansatte er like viktige for at vi skal nå de målene vi har – vi er i samme båt og skal nå det samme målet. 

Anne Skaare ble dekorert av Pål Barkvoll med Det kongelige selskap for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste, etter mer enn 30 år som ansatt ved Det odontologiske fakultet. Foto: Margit Selsjord, OD/UiO.
Julegløgg

 

 

 

 

 

 

Av Hilde Zwaig Kolstad, Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 21. des. 2018 14:36 - Sist endret 21. des. 2018 15:11