Skal jobbe for ny finansiering av tannpleierutdanningen

Finansiering av tannpleierutdanningen, nye retningslinjer for helsefagene (RETHOS prosjektet)  og mulig opprettelse av nasjonal deleksamen i odontologi var tre av flere saker som ble diskutert i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag i Tromsø.

Oversiktsbilde av Tromsø by, liggende inntil en fjord, med fjell på den andre siden.

Tromsø var vertskapsby for siste møte i Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag. Foto: ©UiO, Leif E. Jensen.

Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen odontologiske fag (tidligere Profesjonsrådet) avholdt vårens møte i Tromsø hvor Institutt for klinisk odontologi ved Norges arktiske universitet var vertskap. Nasjonal fagorgan består, foruten av de odontologiske lærersteder i Bergen, Tromsø og Oslo, av Høgskolen i Innlandet v/tannpleierutdanningen, og tannteknikerutdanningen ved OsloMet. Dekan Pål Barkvoll leder Det nasjonale fagorganet og Det odontologiske fakultet/UiO er sekretariat for fagorganet.

Fra Det odontologiske fakultet stilte dekan Pål Barkvoll, prodekaner for undervisning Alix Young Vik og Amer Sehic, instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi, Jan Eirik Ellingsen, og assisterende fakultetsdirektør Leif Jensen.

Finansiering av tannpleierutdanningen

Bilde av fire personer i et møterom. Noen står og noen sitter, og de snakker sammen og smiler.
God stemning i pausen i Fagorganets møte i Tromsø. Foto: ©UiO, Leif Jensen.

Fakultetet i Oslo har tatt initiativ til at Fagorganet ser nærmere på Kunnskapsdepartementets finansiering av tannpleierutdanningen, en utdanning plassert i kategori D. Til sammenligning er Masterutdanningen definert innen kategori A.

Fakultetet mener at de reelle kostander for tannpleierutdanningen ligger langt opp mot kostandene på master og at det er naturlig at finansiering oppgraderes til kategori B. Fagorganet ga sin støtte til fakultetet i Oslo sitt forslag og det rettes nå en samlet søknad til Kunnskapsdepartementet om at finansiering av Bachelorutdanningen revurderes.

RETHOS-prosjektet -  Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene

Kunnskapsdepartementet var invitert av Fagorganet for å legge frem sine planer og tanker om RETHOS-prosjektet. Hensikten er at utdanningene selv skal få økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Retningslinjene skal utformes i tråd med utdanningenes kompetansebehov, og fremtidig læringsutbytte skal skje i samarbeid mellom utdanningen og arbeidslivet. De nye retningslinjene skal implementeres i 2020. Les mer om prosjektet på Regjeringens nettsider.

Nasjonal deleksamen i odontologi

Etter inspirasjon fra de medisinske fag, ønsker Nasjonalt fagorgan at det utredes muligheten for en nasjonal deleksamen i odontologi mellom de tre læresteder. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som til høstens møte skal legge frem forslag til mandat. Viktige avklaringer vil være valg av digital plattform, hvilket semester og hvilke(n) vurderingsform(er) man ønsker å ta inn i en eventuell deleksamen i odontologi. 

Emneord: odontologi, Tannpleierutdanningen, rethos, fagrådet, profesjonsrådet Av Leif E. Jensen
Publisert 17. apr. 2018 13:30 - Sist endret 23. apr. 2018 16:39