Prisdryss under dekanens julegløgg

En hyggelig tradisjon ved fakultetet er å samles til dekanens julegløgg.  I år var det også arenaen hvor flere priser ble delt ut.

Gruppebilde

Prisvinnerne samlet. Fv:Tiril Willumsen, Ragnhild Jørgensen, Olaf Schreurs, Jostein Grytten, Morten Hanstad. Foto Fredrik Pedersen OD/UIO.

 – Et av årets koselige høydepunkter for meg som dekan, er å invitere dere alle til dekanens julegløgg, sa dekan Pål Barkvoll i velkomsttalen sin.  

  –    Å lede Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo er ikke enmanns jobb – det er et resultat av samspill og felles innsats fra alle ansatte og fra våre studenter.  «Det er viktig at vi i størst mulig grad forsøker å spille hverandre gode, at hver og en av oss ser vår rolle som en del av noe større enn oss selv. Dere spiller alle en unik rolle i det finstemte maskineriet som fakultet vårt er, og som til syvende og sist handler om å kunne tilby samfunnet fremragende undervisning og forskning»  avsluttet dekan før prisene skulle deles ut. 

Priser og medaljer

I år var det fem medarbeidere som ble hedret med priser og medaljer. Fakultetets forskningspris ble tildelt professor Jostein Grytten, fakultetets undervisningspris ble tildelt instruktørtannlege Morten Hanstad og fakultetets HMS-pris gikk til seniorkonsulent Ragnhild Jørgensen. Prisene er på kr 5000 og kan benyttes fritt av mottageren til forsknings-; undervisnings- eller arbeidsmiljøformål.  I tillegg fikk professor Tiril Willumsen og Olaf Schreurs  Det kongelige norske vels medalje for lang og tro tjeneste etter 30 år ved Det odontologiske fakultet

 

Fakultetets forskningspris 

Prisen tildeles en fast vitenskapelig ansatt som på særlig måte har utmerket seg. Prisvinneren må være nasjonalt ledende innen sitt fagfelt.  Komiteen (Programsstyret for forskning) har lagt avgjørende vekt på forskerens innsats for å bygge opp og å styrke sitt respektive fagmiljø ved Det odontologiske fakultet.
Komiteen vurderer kandidatens publikasjonsvirksomhet men også andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og utenlandske fagmiljøer.

I år deles prisen ut til professor i samfunnsodontologi, Jostein Ivar Grytten

«Han har gjennom flere år vært en internasjonalt ledende forsker i samfunnsodontologi, noe som resulterte i at han i 2015 ble tildelt IADR Distinguished Scientist Award for Behavioral, Epidemiologic and Health Services Research. Han hadde i perioden 2011-2018 til sammen 42 publikasjoner, hvorav 22 publikasjoner på nivå 2.

Tematisk strekker hans forskning seg over flere felter. Han har gjennom hele sin karriere vært aktiv med å formidle sine resultater på internasjonale forskerkonferanser i odontologi, helseøkonomi og helsetjenesteforskning. Mye av forskningen er også formidlet nasjonalt gjennom fagartikler i Den norske tannlegeforenings tidende og i Tidsskrift for Den norske Lægeforening. Han er, utfra sin forskerbakgrunn, også en hyppig debattant i fagdebatter knyttet til tannhelsepolitiske problemstillinger i tannhelsetjenesten, og har deltatt i flere utvalg som har utredet spørsmål om organisering og finansiering av tannhelsetjenesten»

 

Fakultetets HMS-pris

I 2017 opprettet fakultetet en egen pris for ansatte som har gjort en markant innsats for arbeidsmiljøet ved fakultetet.

Prisen skal gå til en ansatt som bidrar utover det en kan forvente, til å skape et bedre felleskap og et inkluderende arbeidsliv. HMS prisen ble i år tildelt seniorkonsulent Ragnhild Jørgensen. I  juryens begrunnelse heter det blant annet.

Årets mottager har bidratt positivt til arbeidsmiljøet ved instituttet og fakultetet med sine positive holdninger til kolleger, studenter og samarbeidspartnere. Hun er en alltid engasjert og inkluderende medarbeider som sprer gode holdninger og trivsel i arbeidsmiljøet. Med sin lange erfaring ved fakultetet bidrar hun til store og små problemløsninger for de som trenger hjelp og råd.

Med sitt blide og imøtekommende vesen er det lett å spørre henne om råd. Hun er alltid innstilt på å løse problemer, og bidrar med stor vilje til å finne løsninger på driftsmessige utfordringer rundt fakturabehandling og reiseregninger. Under gjennomføring av arrangementer og samlinger fremstår hun alltid positivt og tar egne initiativ til å løse store og små utfordringer.

Hun tildeles prisen for sitt engasjement og arbeid for trivsel og positivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter ved både institutt og fakultet. Hun er et forbilde for alle som ønsker å skape et godt arbeidsmiljø med trivsel og vilje til problemløsninger. Hun har også i veldig mange år vært sentral i AKAN arbeidet ved UiO

Fakultetets undervisningspris for 2019

Undervisningsprisen ved fakultetet skal gå til en ansatte som har utmerket seg med sin undervisning Denne prisen er nominert av studentene og behandlet av Programstyret for studier (PSS). Det var mange nominerte i år. Dekanen nevnte i tilfeldig rekkefølge Trude Haug, Amer Sehic, Gerald Torgersen, Roger Simm, Anders Verket, Morten Hanstad, Erik Saxegaard og Tove Wigen. PSS ønsket at alle de nominerte skulle nevnes ved navn da alle er svært gode kandidater. Prisen ble i år tildelt instruktørtannlege Morten Hanstad.

I begrunnelsen heter det blant annet:

Morten Hanstad er faglig dyktig og pedagogisk god. Han evner å se hver enkelt student og skaper et godt læringsmiljø. Hans tilstedeværelse og tilgjengelighet gjør studiehverdagen lettere for studentene. Han lytter, trøster og betrygger med varme, støttende ord. Han er alltid på tilbudssiden, viser forståelse og bruker tid på studentene. Klinikken kan være en sårbar tid for mange, men Morten Hanstad møter alle med et smil om munnen, motiverende ord og en faglig kompetanse som gir trygghet – uansett problemstilling. Han viser stor interesse for å overføre sin kunnskap til studentene.

 

Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste

Disse dekorasjonene gikk i år til Tiril Willumsen og Olaf Schreurs.

Professor Tiril Willumsen som ble ansatt ved Det odontologiske fakultet første gang i 1989 og arbeidet som instruktørtannlege i 5 år. I 1994 ble hun stipendiat og disputerte for den odontologiske doktorgraden i 1999 over temaet «Treatment of Dental Phobia» og dette temaet utvidet til adferdsfag har vært hennes faglige fokus siden. Hun ble tilsatt som førsteamanuensis ved Avdeling for kariologi og gerodontologi i 01.09.2002 og ble professor 15.09.2011. Fra 01.10.2012 har hun jobbet ved Avd. for pedodonti og adferdsfag og er nå fagleder ved avdelingen.

Den andre er overingeniør Olaf  Schreurs tiltrådte i ingeniørstilling i 1989 ved Odontologisk institutt for patologi. Schreurs hadde tidligere vært i Norge og ønsket å bosette seg her. Han jobbet med prof Hanne S Koppang, Åsmund Kjærheim, Tore Solheim og Magne Bryne. Etter en periode med forskningssamarbeid med Karl Schenck søkte Schreurs ledig stilling ved Odontologisk institutt for mikrobiologi, senere Institutt for oral biologi. Schreurs har et meget sterkt engasjement for undersøkelse av vevssnitt, både med antistoffer og med DNA/RNA prober, og han har i løpet av årene bygget opp en spesiell ekspertise på feltet, selv om han også er dreven i mange andre teknikker.. Han har i løpet av årene jobbet sammen med og for en rekke forskere og er medforfatter på over 20 artikler og førsteforfatter på 2 artikler. Schreurs er en engasjert fagmann og god kollega som det settes stor pris på blant sine medarbeidere.»

De blir begge  tildelt Det kongelige selskap for Norges vels medalje for lang og tro tjeneste etter mer enn 30 år i statens tjeneste og i mer enn 50 % stilling.  Dette er en utmerkelse som henger høyt i det norske samfunn og gis til medarbeidere som har utført sine tjenesteplikter på en utmerket måte.  Den er et bevis på mottakers innsats og betydning. Med andre ord det er ikke en medalje man bare sitter seg til. Dekanatet ved fakultetet har ønsket å påskjønne og synligjøre alle grupper av ansatte som lojalt bidrar til at vi gjennomfører samfunnsoppdraget. Vi snakker da om medarbeidere som har bidratt med den største del av sine yrkesaktive år til det beste for Det odontologiske fakultet og Universitetet i Oslo. «Dette er noe vi setter stor pris på» sa dekan Pål Barkvoll før han avsluttet det hele og ønsket alle medarbeidere og studenter en riktig god og fredfull jul.

 

 

deknajuleglogg

 

Av Astrid Skfitesvik Bjørkeng
Publisert 20. des. 2019 15:36 - Sist endret 20. des. 2019 16:20