Utredning av modell for eventuell felles fakultetsadministrasjon

Universitetsdirektøren vil utrede muligheten for å etablere en felles fakultetsadministrasjon for Det odontologiske fakultet og Det medisinske fakultet

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, hud, hode, hake.

Prosjekteier er universitetsdirektør Arne Benjaminsen og prosjektleder er Eva Helene Mjelde.

ODs ledelse har i dialog med universitetsledelsen ønsket å utrede mulige samarbeidsformer rundt deler av de administrative ressursene. Det er planlagt at anbefalingen leveres universitetsdirektøren første halvår 2020. 

De to fakultetene OD og MED har en rekke fellesnevnere for sin primærvirksomhet, blant annet i forhold til innretningen av de administrative støttetjenestene. Dette gjelder eksempelvis innen studieadministrasjon, ettersom fakultetene har felles undervisning i deler av studieløpet for profesjonsstudiene i medisin og i odontologi. Videre innen ekstern finansiering og forskningsstøtte, økonomi, og HMS.

I utkast til mandatet understrekes det at dekanens rolle som enhetlig leder for fakultetet opprettholdes. En eventuell felles administrasjon vil da betjene to fakulteter og to dekaner.

Det ligger ikke i dette prosjektet å slå sammen fakultetene.  Det handler om å etablere robuste og attraktive administrative fagmiljøer, som også kan dekke fakultetets behov for strategisk administrativ kompetanse.

Det er etablert en styringsgruppe, hvor blant annet fakultetsledelsen ved de to fakulteter er representert. Det vil videre bli nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra begge fakulteter.  Prosjektet skal sørge for god involvering av de ansatte.

Prosjekteier er universitetsdirektør Arne Benjaminsen og prosjektleder er Eva Helene Mjelde.

Fakultetsadministrasjonene ved MED og OD ble orientert på møter  14. og 15. november. Prosjektgruppen og forberedelser til prosjektet vil komme på plass før jul. En egen informasjonsside vil bli opprettet, der alt materiale vil bli tilgjengelig, prosessplan og løpende oppdateringer.

For mer utfyllende informasjon, se sentral prosjektside

Informasjonsmøter ved OD

Det vil bli satt opp et nytt informasjonsmøte med de administrative ansatte ved OD før jul og en kort orientering om hovedtrekk i prosjektet vil bli gitt alle ansatte i allmøte i uke 49.

 

Publisert 20. nov. 2019 14:56 - Sist endret 25. nov. 2019 14:52