De odontologiske samlinger – fortsatt bevaring

De odontologiske samlinger (DOS) inneholder over 3000 gjenstander. Her finner du tannlegeredskaper fra 1820-tallet til moderne tid. DOS inneholder mer enn 3500 gjenstander som viser ulike sider ved odontologien – vitenskapen om tenner, orale vev og tilhørende sykdommer.

Bildet kan inneholde: smil, jeans, datamaskin, personlig datamaskin, bord.

Gruppen som jobber med De odontologiske samlinger. Fra v.: Anne Vaalund (MUV), Sigrid Kvaal, Edvard Messelt, Håkon Størmer og sittende Torunn Lunde. Foto: Ingar Storfjell, OD/UiO

Samlingene har sin opprinnelse i Den norske tannlegeforenings gjenstandssamling 1884-1915. Foreningen ga samlingen til Statens Tandlægeinstitut i 1915. Det ble i 1959 en del av Universitetet i Oslo og Det odontologiske fakultet. Samlingen er lokalisert i kjellerlokaler i Geitmyrsveien 71.

I samlingen finnes det utstyr og instrumenter til tannbehandling fra ulike tidsperioder. Tannlegestoler, bor, tannbørster og proteser er noen eksempler. Gjenstandene gir et bredt bilde av faghistorie, pasienthistorie og helsehistorie. Sammen forteller de noe om hvordan holdninger og fokus på tannhelse har endret seg over tid. De er også viktige kunnskapskilder til undervisnings- og forskningshistorie. Samlingen dekker først og fremst tiden fra 1830-tallet og frem til 2000-tallet.

Fakultetet eier samlingen i dag. Men forvaltning av et museum er ikke en oppgave som, kan eller bør, pålegges fakultetet. Det bør derfor jobbes for at andre aktører, helt eller delvis, overtar ansvaret. Særlig med tanke på at fakultetet om noen år vil få nytt klinisk bygg hvor samlingen ikke er inntatt i rom og funksjonsprogrammet. Fakultetet har tidligere vært i forsiktig dialog med Teknisk museum med tanke på en slik overdragelse, uten at dette nærmere er blitt konkretisert. Dette arbeidet bør videreføres.

Registrering av samlingen


En gruppe pensjonister med fagkunnskap har frem til 2018 registrert store deler av samlingen. Arbeidet har de gjort på dugnadsbasis siden oppstarten i 1997.

Over 3000 gjenstander er blitt avbildet og finnes nå digitalt på MUV, som er en avdeling av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Fortsatt bevaring


Det er viktig at arbeidet holder frem for å bevare denne samlingen, gjennom fortsatt digitalisering og tilgjengeliggjøring, også for å bygge vår egen kunnskap.

Fakultetet har vært så heldige at noen av våre tidligere ansatte nå ønsker å videreføre arbeidet:

Sigrid Kvaal

Håkon Størmer

Torunn Lunde

I tillegg vil Edvard Messelt bidra med sin kompetanse.

Mandat for det videre arbeidet

  1. Opprydding i samlingene for å frigjøre mere plass.
  2. Katalogisere, registrere og fotografere de gjenstander som skal bevares. Det skal utarbeides en arbeidsbeskrivelse for å vurdering av gjenstander som skal registres. Hva som kan oppbevares, kastes, eventuelt gis bort.
  3. Ha dialog med MUV for å få gjenstandene registrert og synlig på deres nettside.
  4. Tilrettelegge for passivt mottak av gjenstander hvor vår evne til å forvalte og bevare materialet skal vurderes. Beriker det de eksisterende samlingene? Hører materialet bedre hjemme i samlingene? Nærmere kriterier for vurdering ved inntak, bevaring og avhending overlates til gruppen å definere.
  5. Gruppen skal, i samarbeid med fakultetets ledelse, arbeide for å tilgjengeliggjøre samlingene for publikum i fremtiden, enten via fysiske utstillinger eller annen digital tilgjengeliggjøring/formidling, så langt det lar seg gjøre,
  6. Være rådgiver og støttespiller for ledelsen for en fremtidig fysisk løsning og plassering av samlingene.

Søk i samlingsdatabasen

Publisert 1. nov. 2021 14:54 - Sist endret 2. nov. 2021 12:08