Et samlet nordisk oralkirurgimiljø står bak ny lærebok

Hele 31 forfattere har vært med på å skrive boken, og tannlegestudentene kan ta den i bruk allerede fra høstsemesteret.

Bildet kan inneholde: briller, smil, fjernsyn, helsevesen, medisinsk.

Foto: Ingar Storfjell OD/UIO

Professor Tore Bjørnland tok initiativet til denne nye læreboken. En slik bok hadde han tenkt på lenge.

– Det finnes jo mange gode lærebøker innenfor dette området, samt mye informasjon på nettet, forklarer Bjørnland videre, men det manglet helt klart en samlende grunnbok på dette fagfeltet.

– Målgruppen for boken er tannlegestudentene i alle de nordiske landene. Men spesialister i oralkirurgi og medisin, samt uteksaminerte tannleger vil også kunne ha glede av denne boken, sier Bjørnland videre. For selv om vi lever i en digital tidsalder, er det viktig at det finnes en kvalitetssikret kilde når det kommer formidling av kunnskap, som vi alle i Norden er omforent om, forklarer han.

Boken er tenkt som en grunnmur av kunnskap, som samler all kunnskap på ett sted. Kunnskap som studentene trenger for å kunne avlegge eksamen i dette faget, og ikke minst bli trygge tannleger.

Unikt nordisk samarbeid

Bøker i oral kirurgi og oral medisin er sjelden vare. Den første boken som ble skrevet som en Nordisk lærebok, kom i 1975. Denne boken ble revidert for tredje gang i 1986, men kun med små justeringer. 

– Det var et sterkt uttalt behov i alle de nordiske landene, at en slik bok var sårt tiltrengt, sier Bjørnland. Jeg tok derfor kontakt med de vitenskapelige miljøene i de øvrige nordiske landene, for å se på muligheten for å lage en ny lærebok. Tilbakemeldingene fra mine nordiske kollegaer var så positive at vi ganske så raskt kom i gang med arbeidet med boken.

– Selv om dette jo er et nytt verk, videreføres arven fra de forrige bøkene ved at det samme danske forlaget har gitt ut også denne boken, sier Bjørnland. Prosessen med å skrive boken startet i 2019, og heldigvis i en tid, hvor det var mulig å reise og faktisk møte hverandre.

  Nordiske redaktører

 –  Det er krevende å skrive en bok sammen med 31 forfattere. Men arbeidet har vært  preget av et felles nordisk ønske om viktigheten av at denne boken ble realisert, forklarer Bjørnland. Dette har medført at alle forfatterne har lagt ned en ekstra energi og innsats og gjort dette arbeidet svært inspirerende

For redaktørene av boken, som foruten Tore Bjørnland, består av Sven Erik Nørholt, Lars Rasmussen og Gyogor K. Sandor, var det helt essensielt å kunne møtes fysisk, når man skulle i gang med et så stort prosjekt. 

– ­Det å skulle gå inn i hverandres fagfelt, krevde at vi ble så godt kjent, at vi kunne ha en felles dialog, preget av grunnleggende respekt for hverandres kompetanse, når tøffe avveginger skulle tas, sier Bjørnland. For hva skal egentlig være med i en slik bok? Og minst like viktig. Hva skulle ikke være med?

 Solid representasjon

Den nordiske forankringen av de ulike vitenskapelige miljøene ble organisert slik, at hvert land ble representert med en redaktør. De respektive landredaktørene fikk deretter i oppdrag å samle sitt lands vitenskapelige miljø, slik at alle de odontologiske lærestedene i Norden ble representert.

–  Det er også viktig å understreke, at det jo finnes ulike retningslinjer for odontologisk behandling i de ulike landene på enkelte områder, og da er vi tydelige på, at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder, sier Bjørnland.

Fra Oslo er det Pål Barkvoll, Janicke Liaaen Jensen, Bente Brokstad Herlofson, Anne Møystad og Heming Olsen-Bergem, foruten Tore Bjørnland som er å finne blant de 31 forfatterne.

Behandlingspanorama

På spørsmål om hva som har vært den største forandringen fra den reviderte utgaven fra 1986, er svaret: Behandlingspanoramaet.

– Dette faget har i løpet av de siste 40 årene gått gjennom store endringer, forklarer Bjørnland. Spesielt med tanke på hva som er mulig å behandle i dag.

Dagens tannlegeutdanning krever at studenten har en grunnleggende medisinsk og fysiologisk forståelse, tillegg til flere kirurgiske ferdigheter, som ikke var en del av faget på samme måte tidligere.

–  Forklaringen er finne i at kunnskapsgrunnlaget har blitt mye større, men ikke minst så er pasientene vi nå har i stolen svært annerledes enn det vi hadde tidligere, forklarer Bjørnland videre.

Pasienten vi behandler i dag, er både sykere, går på flere medisiner, har implantater og erstatninger, og ofte tenner intakt i en helt annen skala, enn vi så tidligere. De er også eldre. 

–  Vi må derfor vite mye om pasientene, slik at vi kan ta avgjørelser med hensyn til hva som er best egnet behandling, men kanskje like viktig, vite når vi ikke skal behandle dem, sier Bjørnland.

Gjenspeile virkeligheten

Et viktig aspekt ved denne nye læreboken har derfor vært, at den skal reflektere de nye problemstillingene som dagens tannleger møter. Boken er delt inn i 10 overordnede kapitler, som på hver sin måte ivaretar det komplekse samspillet mellom de fysiologiske, kirurgiske og medisinske prosessene.

Kapitlene

  1. Medisinsk og undersøkelse
  2. Kirurgiske teknikker
  3. Tilstander av betydning for oral kirurgi og de tilhørende behandlinger
  4. Andre orale og ØNH-relaterte tilstander
  5. Oral kirurgi og barnepasienter
  6. Orale og maxillofaciale traumer
  7.  Implantologi
  8.  Utviklingsforstyrrelser
  9.  Temporomandibulære tilstander og smerte
  10. Mikrobiologi

Pedagogikk

Et viktig prinsipp har vært å sikre et helhetlig utrykk, og at boken har en stemme. Måten dette er blitt løst på, er blant annet at det har vært jobbet svært aktivt med språket.

– Men rent pedagogisk, har vi tatt noen grep som bidrar til et helthetlig utrykk, forklarer Bjørnland.  Dette grepet har vi tro på vil gjøre det enklere for studentene og er viktig for å tilegne seg kunnskapen mest mulig effektiv, sier Bjørnland. 

Kapitlene har nemlig en lik form. De er strukturert slik man i innledningen stiller følgende spørsmål: «Hvorfor er dette viktig for en tannlege?» og «Hva vil du lære?»  Avslutningsvis oppsummeres alle kapitelene med «nøkkelpunkter», «interessante fakta» og «videre lesning».

 Det å ta med interessante fakta, som ikke direkte har noe med en tannleges hverdag å gjøre, kan bidra til at man skaper andre innganger til å huske fysiologiske prinsipper. Et eksempel er kunnskap om blodets koaguleringsevne. For ukontrollerte blødninger er jo alltid noe av det farligste man kan oppleve under en operasjonen. Ved å fortelle om hvordan slanger benytter seg av disse prinsippene, når de skal nedlegge et bytte, ved at giften de sprøyter inn i offeret, faktisk får det til å blø i hjel, eller motsatt, at blodet koagulerer, vil forhåpentlig gjøre kunnskap om blødningsproblematikk lettere å forstå og memorere.

Tas i bruk til høsten

– Selv om boken er klar nå, er det først til høsten at den skal tas i bruk av tannlegestudentene, sier Bjørnland.

– Jeg håper og tror at boken kanskje til og med kan endre hvordan vi jobber med undervisningen i dette faget. Dersom studentene har lest det aktuelle kapitlet før de kommer på forelesningen, danner det et felles utgangspunkt for undervisningen, som gjør at man kan utforske problemstillingen på en ny måte sammen med studentene, sier Bjørnland avslutningsvis.

 

Publisert 19. mai 2021 16:10 - Sist endret 19. mai 2021 16:10