- Må være en aktør i ny tannhelsereform

Dekan Tiril Willumsen og visedekan Jan Eirik Ellingsen deltok i den åpne høringen om Nytte, ressurs og alvorlighet - Prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Bilde av dekan

Budskapet var at universitets- og forskningsmiljøene må bidra inn i arbeidet med en ny tannhelsereform. Dette støttes av de andre odontologiske universitetsmiljøene i Bergen og Tromsø, som stiller seg bak høringsinnspillet.

Faglig forankring 

I Granavolden-plattformen er det blitt slått fast at tannhelsetjenesten skal videreutvikles, og at skjermingsordningene gradvis skal utvides.

–  Men hvordan skal man komme frem til et sett av felles kriterier når tannhelsetjenesten skal videreutvikles, og skjermingsordningen gradvis utvides? Og hvem skal være premissleverandører inn i dette? Det er helt sentrale spørsmål som må besvares, sier Willumsen.

–  Vi mener det er helt essensielt at Universitetsmiljøene er aktive her, fordi de hviler på et prinsipp om at forskningen skal være fri og uavhengig. Noe som gjør at faglige kriterier kan formidles i en ubunden kontekst. Kunnskapsbaserte politiske beslutninger bør kun fattes først når de er faglig forankret, sier Willumsen videre.

Dette er et budskap til de politiske beslutningstagerne som støttes av de andre odontologiske lærestedene i Bergen og Tromsø.

Ingen bindinger

–   Det odontologiske fakultet er den største utdannings- og forskningsinstitusjon i Norge innen tannhelsefeltet, og våre førsteamanuenser og professorer har dobbelt kompetanse på både klinikk og forskning, og det er da naturlig at vi bidrar i det videre utredningsarbeidet, utdyper Willumsen.

–  Fakultetet er ikke underlagt noen føringer som er knyttet til fagforeningspolitikk, politiske partier, eller andre særinteresser, sier Willumsen. Vi kan derfor bidra til å løfte kunnskapsgrunnlaget i en retning som tar utgangspunkt i pasientens behov, slik det står i meldingen.

Bilder av visedekan

Pasientens medisinske behov

Et annet viktig prinsipp, når det kommer til befolkningens munnhelse, er at det ikke finnes noen pasientorganisasjon som ivaretar denne pasientgruppen. Det skyldes at mennesker med dårlig munnhelse er en fragmentert pasientgruppe som det både, mangler kunnskap om omfanget av, samtidig som det ofte også dreier seg om mennesker som befinner seg i marginaliserte posisjoner i samfunnet, uten evner eller muligheter til å få sin stemme hørt.

–   Her har vi en viktig faglig rolle å spille, sier Willumsen.

Med dagens organisering og finansiering blir oral helse ikke oppfattet som en del av den generelle helsen, med den konsekvens, at nødvendig medisinsk behandling i munnhulen ikke blir iverksatt. 

–    Vi vet også at sykdommer som opptrer i barndommen, både psykiske og somatiske, kan får store konsekvenser for hvordan den orale helsen vil være som voksen, utdyper Jan Eirik Ellingsen

–   Tuftet på det grunnleggende prinsippet, om at alle har like rettigheter til helsetjenester, er de odontologiske lærestedene i Norge i en særstilling til å kunne se på pasientenes behov med utgangspunkt i et faglig perspektiv, som vil være et viktig bidrag inn i et utredningsarbeid som regjeringsplattformen nå legger opp til, sier  Ellingsen.

 Undervisning

–   Vi mener at gjennom aktiv deltagelse i utredningsarbeidet på faglig og uavhengig grunnlag, vil det komme fram viktig kunnskap som vil nyttiggjøres i fremtidig undervisning, sier Ellingsen. En undervisning som skal sikre at vi utdanner tannleger, tannpleiere og tannlegespesialister som best ivaretar et endret tannhelsetjenestetilbud i fremtiden.

Hovedbudskap

Oppsummert er budskapet fra høringen at Undervisning og forskningsmiljøer innen oral helse i universitetssektoren må bidra i dette arbeidet.

–   Vi kan bidra inn som en uavhengig faglig aktør med den unike kombinasjon mange av våre førsteamanuenser og professorer har som både tannleger og forskere. I tillegg vil det være viktig fordi arbeidet vil påvirke hvordan vi innretter våre utdanningsløp på alle nivåer, slik at vi fortsetter å svare på det samfunnsoppdraget som er blitt gitt oss, sier Willumsen og Ellingsen avslutningsvis.

Her er  opptak av høringen

 

Publisert 2. feb. 2022 13:42 - Sist endret 2. feb. 2022 15:53