Utlysning av undervisningsprisen ved Det odontologiske fakultet

Prisen tildeles en vitenskapelig ansatt som har utmerket seg med sin undervisning. Forslag til kandidater sendes til PSS v/Kristin B. Hansen innen 15. november.

Studenter på forelesning i Store auditorium

Foto: Jan Unneberg, OD/UiO

Kandidater til prisen kan foreslås av studenter og av instituttene (IOB og IKO) ved Det odontologiske fakultet

Forslag til kandidater sendes til PSS v/Kristin B. Hansen innen 15. november

Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av:

  • kandidatens undervisningsvirksomhet
  • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse
  • kandidatens betydning for eget fagmiljø, når det gjelder miljøskapende og undervisningsfremmende innsats.

Dekanen har oppnevnt PSS som priskomité:

  • Komitéen kan innhente supplerende vurderinger fra utenforstående sakkyndige når den måtte finne det hensiktsmessig.
  • Ved uenighet i komitéen fattes avgjørelse ved avstemning og simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
  • Komitéen skal avgi begrunnet innstilling til dekanen. Den skal omtale hvilke kandidater de mener bør tildeles prisen. Innstillingen skal vedlegges en liste over vurderte og nominerte kandidater.

Utdeling av prisen:

  • Prisen deles ut av dekanen, normalt på Dekanens julegløgg i desember.  
Publisert 22. sep. 2022 14:53 - Sist endret 26. sep. 2022 12:13