Oppgave- og funksjonsbeskrivelse for modul- og semesterutvalgsledere

Oppgaver og ansvar for semesterutvalgsleder ved bachelorprogrammet: gjelder alle seks semestre, Anne Eikeland

 • Representerer programmet i PSS
 • Planlegger og gjennomfører semesterutvalgsmøter
 • Representert i intern ledergruppe ved programmet
 • Stedfortreder for utdanningsleder/fagleder ved behov
 • Har medansvar (sammen m utdanningsleder/fagleder) for kvalitetssikring av programmet
 • Representerer BA-programmet i nasjonal arbeidsgruppe for praksisstudier i odontologiske fag
 • Praksisforberedelser DOT i henhold til ansvarsfelt
 • Forberedelser for praksis TICC/Tanzania
 • Midtsemesterevaluering 5.sem, samt medansvar for oppfølging av gjennomførte midtsemesterevalueringer alle semestre
 • Medansvar for oppfølging av sluttevaluering avgangskullet
 • Involvert i studentsaker ved behov, bistår i veiledning og oppfølging
 • Involvert i mottak av studenter første året
 • Kontakt person for faglærere (i samarbeid med utdanningsleder/fagleder)
 • Medlem i implementeringsgruppen for skikkethet (for tiden også i styringsgruppen)
 • Oppfølging av skikkethetssaker
 • Bistår i en rekke enkeltsaker ved programmet, høringssvar osv.
 • Div. utvalg og arbeidsgrupper
 • Ansvar for gjennomføring av RETHOS implementering i programplanen og fagplaner

For øvrig vises det til mandatet for semesterutvalget ved bachelorprogrammet.

Oppgaver/funksjoner som modul 2-leder for odontologi, Hilde Galtung.

 • Overordnet ansvar for hensiktsmessig avvikling av modulen
 • Oppfølging av at undervisningsplan/timeplan foreligger når den skal
 • Overordnet ansvar med å følge opp eksamen
 • Innkaller til møter/samtaler for å løse undervisningsutfordringer før undervisning starter og underveis i modulen
 • Løpende kontakt med studentene
 • Innkalle og lede modul 2-utvalgsmøter (2-4 per semester)
 • Regelmessig kontakt med kulltillitsvalgt
 • Følge opp evaluering av blokkene
 • Delta på PSS-møter
 • Delta på undervisningsmøter ved Det medisinske fakultet
 • Jevnlig kontakt og møter med blokkledere utenom modul 2-utvalgsmøtene

Oppgaver og/eller funksjon i vervet som semesterstyreleder for 5/6. semester odontologi, Håvard Haugen

 • Gjennomføre introduksjonsforelesning start høst og vår semester
 • Gjennomfører midtsemesterevaluering. Det leveres rapport som følges opp av utdanningen.
 • Følger opp timeplaner og de nettbaserte emnesidene i programmet.
 • Har, i samråd med fagledere, ansvar for at det faglige innholdet på emnesidene og pensumlister er oppdatert.
 • Har kontinuerlig veiledningssamtaler med studenter som trenger oppfølging, eks. ved høyt fravær eller bekymring fra veiledere.
 • Kontakt med FHS og klinikk for å planlegge økter
 • Behandler søknader fra studentene om kortere fravær (innenfor 1 uke) fra undervisningen, i samråd med utdanningsleder.
 • Ha jevnlig kontakt med kullrepresentater
 • Arrangere semesterutvalgsmøter
 • Oppdatere CANVAS med viktige beskjeder

Oppgaver og/eller funksjon i vervet som semesterstyreleder for 7/8. semester odontologi, Trude Handal

 • Gjennomfører midtsemesterevaluering. Det leveres rapport som følges opp av utdanningen.
 • Følger opp timeplaner og de nettbaserte emnesidene i programmet.
 • Har, i samråd med fagledere, ansvar for at det faglige innholdet på emnesidene er oppdatert.
 • Tar opp med faglederne lærerbehovene og evt. endringer i programmet.
 • Innkaller og gjennomfører eksamenskommisjonsmøte for at eksamensoppgaver og sensorveiledninger er godkjent og foreligger senest 7 dager før eksamen.
 • Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av praktisk-klinisk eksamen for 7 sem.
 • Behandler søknader fra studentene om kortere fravær (innenfor 1 uke) fra undervisningen, i samråd med utdanningsleder.
 • Behandler tilbakemeldinger på studentenes kliniske atferd (skikkethet). Ved avvik som kan få konsekvenser for studentens videre gjennomføring, orienteres studieseksjonen og studiedekan
 • Har kontinuerlig veiledningssamtaler med studenter som trenger oppfølging, eks. ved høyt fravær eller bekymring fra veiledere.
 • Ansvar for å ta stilling til godkjenning av studentenes gjennomføring av semesteret, basert på felles progresjonsevaluering fra ansatte. Sender melding om godkjenning /ikke godkjenning til studieseksjonen for oppfølging.

Oppgave- og funksjonsbeskrivelse for semesterleder 9/10. semester odontologi, Ingvild J. Brusevold

 • Gjennomføre introduksjonsforelesning start høst- og vårsemester
 • Gjennomføre midtsemesterevaluering. Det leveres rapport som følges opp av utdanningen.
 • Følge opp timeplaner og de nettbaserte emnesidene i programmet.
 • Har, i samråd med fagledere og studieseksjonen, ansvar for at det faglige innholdet på emnesidene og pensumlister er oppdatert.
 • Ha veiledningssamtaler med studenter som trenger oppfølging, eks. ved høyt fravær eller bekymring fra veiledere.
 • Behandle søknader fra studentene om kortere fravær (innenfor 1 uke) fra undervisningen, i samråd med utdanningsleder.
 • Ha jevnlig kontakt med kullrepresentant
 • Arrangere semesterutvalgsmøter
 • Oppdatere CANVAS med viktige beskjeder
 • Koordinere praktisk-klinisk eksamen
Publisert 21. juli 2021 15:26 - Sist endret 21. juli 2021 15:26