Styrings- og administrasjonsreglement

Gjelder for:

Det odontologiske fakultet (OD)

Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Institutt for oral biologi (IOB)

§ 1 ORGANISERING

§ 1.1 Organisering på fakultetsnivå

Det odontologiske fakultet har på fakultetsnivå:

 • Fakultetsstyre
 • Dekan
 • To prodekaner
 • Fakultetsdirektør

Prodekanene og fakultetsdirektør utgjør dekanens ledergruppe på fakultetsnivå. I tillegg har dekanen et rådgivende lederforum, som gjennom regelmessige møter drøfter aktuelle saker.

§ 1.2 Organisering på instituttnivå

Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi har:

 • Instituttstyre
 • Instituttleder
 • En stedfortreder for instituttlederen
 • Kontorsjef

§ 2 KOMPETANSEFORDELING OG DELEGERING

Delegering skal skje i tråd med UiOs gjeldende beslutningsstruktur, og fullmakter overføres innenfor den formelle styringspyramiden. Dekanen er forpliktet i forhold til fakultetsstyrets vedtak, med mindre et vedtak er uforenelig med rammer gitt av universitetsstyret eller pålegg gitt av rektor, henholdsvis universitetsdirektør.

I en eventuell slik konfliktsituasjon kan overordnet nivå, ved rektor, instruere dekanen om løsninger som avviker fra fakultetsstyrevedtaket.

Instituttlederen er forpliktet i forhold til instituttstyrets vedtak, med mindre et vedtak er uforenlig med rammer gitt av universitetsstyret/fakultetsstyret eller pålegg gitt av rektor, henholdsvis universitetsdirektør eller dekanen. I en eventuell slik konfliktsituasjon kan overordnet nivå, ved dekanen, instruere instituttleder om løsninger som avviker fra instituttstyrevedtaket.

UiOs linjeledelse representeres ved rektor/universitetsdirektør, dekan og instituttleder, som har personlig lederansvar på henholdsvis sentralt-, fakultets- og grunnenhetsnivå. Instruksjon, rapportering og delegering skjer via disse tre ledernivåene.

Med mindre annet er eksplisitt angitt, avgjør dekanen selv i hvilket omfang myndighet delegert fra rektor skal videredelegeres til underordnede ledd, som blant andre prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere.

§ 3 KOLLEGIALE ORGANER

§ 3.1 Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler samt vedtak fattet av universitetsstyret.

 • Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:
 • Overordnede mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt instituttenes organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om valg av dekan, tilsetting av instituttledere, mandat for permanente utvalg, nærmere bestemmelse angående saker som tilligger fakultetsstyret og fakultetsstyrets arbeidsutvalg frem til 31.12.04. 
 • Innstilling ved tilsetting i stilling som instituttleder.

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av:

 • Regnskap og årsrapport
 • Opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Fakultetsstyret fremmer forslag overfor universitetsstyret om eksterne representanter til fakultetsstyret.Fakultetsstyrer oppnevner eksterne representanter til instituttstyrene.Myndighetsområder som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret skal normalt omfattes av dekanens kompetanse.

Styret ved Det odontologiske fakultet skal ha 11 medlemmer og være sammensatt som følger:

 • Dekan
 • Prodekan for forskning eller studier
 • 3 representanter for det vitenskapelige personalet (2 fast tilsatte og 1 midlertidig tilsatt fra gruppen stipendiat eller postdoktor)
 • 1 representant for det teknisk-administrative personale
 • 3 studentrepresentanter
 • 2 eksterne representanter

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det utpekes minst to vararepresentanter. Dekanen er styrets leder og prodekan for forskning eller prodekan for studier er nestleder. Fakultetsstyrets møter avvikles i samsvar med de føringer som fremgår av ”Forretningsorden for styringsorganer ved UiO”.

Fakultetsstyrets fungeringstid er 4 år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement.

§ 3.2 Instituttstyre

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål,prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret. Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplan, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Forslag overfor fakultetsstyret vedrørende instituttets interne organisering i avdelinger,faggrupper eller lignende.

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport.

For øvrig skal instituttstyret:

 • Fremme forslag til innstilling ved tilsetting av instituttleder
 • Innstille i faste vitenskapelige stillinger hvor fakultetet har tilsettingsmyndighet.

Instituttstyret fremmer forslag overfor fakultetsstyret om ekstern representasjon til instituttstyret. Myndighetsområder som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt instituttstyret skal normalt omfattes av instituttleders kompetanse. Styret ved Institutt for klinisk odontologi og styret ved Institutt for oral biologi skal ha 9 medlemmer og være sammensatt som følger:

 • Instituttleder
 • Stedfortreder
 • 3 representanter for det vitenskapelige personalet (2 fast tilsatte og 1 midlertidig tilsatt fra gruppen stipendiat eller postdoktor eller tilsatt i tannlegestilling)
 • 1 representant for det teknisk-administrative personale
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 ekstern representant

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det utpekes minst to vararepresentanter. Instituttleder er styrets leder og stedfortreder er nestleder. Instituttstyrets møter avvikles i samsvar med de føringer som fremgår av ”Forretningsorden for styringsorganer ved UiO”.

Instituttstyrets fungeringstid er 4 år, og valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement.

§ 4 LEDELSE

§ 4.1 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder, og leder Det odontologiske fakultets virksomhet innenfor rammer fastsatt av universitetsstyret, samt instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde gjennom universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen leder fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde, samt for å iverksette de vedtak som fattes.

Dekanen representerer fakultetet utad, har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere, og ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekaner, fakultetsdirektør og instituttledere. En viktig oppgave for dekanen er oppfølging av virksomheten gjennom instituttlederne.

Dekanen kan i tillegg pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

Dekanen velges for en periode på 4 år, med adgang til gjenvalg for ytterligere en periode. Valg av dekan skjer innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement.

§ 4.2 Prodekaner

Det odontologiske fakultet har en prodekan for forskning og en prodekan for studier. Prodekanene ivaretar oppgaver ut fra de respektive permanente utvalgs mandat og etter delegering fra dekanen.

Prodekan for forskning har spesielt ansvar for forskningssaker og forskningskoordinering.

Prodekan for studier har spesielt ansvar for forvaltning, utvikling og koordinering av fakultetets studier.

Fungeringsperiode for prodekaner er 4 år, med adgang til videreføring i ytterligere en periode. Prodekaner oppnevnes av dekanen. Prodekan for forskning eller prodekan for studier er stedfortreder for dekanen og nestleder.

§ 4.3 Instituttleder og stedfortreder

Instituttlederen er instituttets øverste leder, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer fastsatt av universitets- og fakultetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Instituttlederen er ansvarlig overfor dekanen.

Instituttlederen leder instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde, samt for å iverksette de vedtak som fattes. Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen har direkte linjeansvar for stedfortreder og kontorsjef. Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, og tilsettingen kan forlenges for ytterligere en periode.

Tilsettingsprosessen gjennomføres i samsvar med UiOs gjeldende regler for tilsetting av instituttledere. Stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder blant instituttets faste vitenskapeligepersonale.

Stedfortreder oppnevnes for en periode på 4 år, og kan forlenges for ytterligere en periode. Stedfortreder er nestleder i instituttstyret.

§5 ADMINISTRASJON

§ 5.1 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen. Konkrete oppgaver for fakultetsdirektøren fremgår av ”Stillingsbeskrivelse for fakultetsdirektør ved Det odontologiske fakultet”

§ 5.2 Kontorsjef

Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen. Konkrete oppgaver for kontorsjef fremgår av ”Stillingsbeskrivelse for kontorsjef ved grunnenhetene ved Det odontologiske fakultet”

§ 6 INNSTILLING OG TILSETTING

Innstilling i rekrutteringsstillinger (stipendiat, vitenskapelig assistent og postdoktor) foretas av dekanen. Innstilling i øvrige vitenskapelige stillinger der fakultetet er tilsettingsmyndighet, foretas av instituttstyret ved henholdsvis Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi. Innstilling i vitenskapelige stillinger der universitetsstyret v/tilsettingsutvalget er tilsettingsmyndighet, foretas av fakultetsstyret.

Fakultetsstyret er tilsettingsorgan for vitenskapelige stillinger der tilsettingsmyndigheten er tillagt fakultetet.

Kunngjøring av stilling som instituttleder foretas av universitetsstyret etter at instituttstyret har fremmet forslag til kunngjøring og stillingsbeskrivelse overfor fakultetsstyret, som fremmer saken overfor universitetsstyret.

Instituttstyret fremmer forslag til innstilling i instituttlederstilling overfor fakultetsstyret som foretar innstilling. Universitetsstyret er tilsettingsmyndighet.

Innstilling til fakultetsdirektørstilling og vedtak om tilsetting fattes av det organ som universitetsstyret bestemmer.

I teknisk-administrative stillinger skal det innstilles og tilsettes i henhold til reglene i UiOs personalreglement, jf tjenestemannslovens bestemmelser.

§ 7 PERMANENTE UTVALG

Det odontologiske fakultet skal ha besluttende/rådgivende organer for forsknings- og undervisningssaker, definert ut fra de behov som til enhver tid gjør seg gjeldende. Fakultetet skal ha:

 • Programutvalg for studier og studieprogrammer. Programutvalget kan ha underliggende utvalg.
 • Programutvalg for forskning og forskerutdanningsprogrammer.
 • Likestillingsutvalg.

Fakultetsstyret vedtar mandat og sammensetning for slike faste utvalg (jf. § 3.1), og oppnevner utvalgsmedlemmene.

§ 8 IKRAFTTREDELSE

Dette reglement trer i kraft 1. januar 2005.

Publisert 11. feb. 2013 11:19 - Sist endret 11. feb. 2013 11:19