Mandat for PSS

1. Generelt

 • Programutvalg for studier og studieprogram (PSS) er et rådgivende organ for dekan/prodekan for studier og undervisning
 • PSS skal på delegasjon fra Fakultetsstyret (FS) behandle saker med tilknytning til studier og studieprogrammer
 • PSS utarbeider overfor FS forslag til fakultetets utdanningsstrategi
 • PSS kan delegere oppgaver og myndighet
 • Forretningsorden for styringsorganer ved UiO gjelder

2. Studiekvalitet

 • PSS har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på studieprogrammene i henhold til UiOs kvalitetssystem og har som en oppfølging av dette ansvar for å ta initiativ til større endringer i programplanene som beskrevet i systembeskrivelsen: http://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/
 • PSS har delegert myndighet fra FS til å vedta mindre justeringer/tilpasninger til eksisterende programplaner

3. Studieprogrammene

 • PSS er opprettet av FS og er et rådgivende organ med gitte fullmakter. PSS skal avgjøre saker vedrørende planlegging, revisjon, gjennomføring og ivareta helheten i studieprogrammene.
 • PSS behandler studierelaterte saker
 • PSS kan delegere løpende saker til de ulike semesterutvalg
 • I mastergradsstudiet i odontologi og bachelorgradstudiet i tannpleie behandler PSS saker som involverer mer enn ett semester
 • I studieprogrammene for spesialistutdanningene foretar PSS opptak til dette etter innstilling fra fagavdelingene og semesterutvalget for spesialistutdanning.

4. Internasjonalisering

 • PSS har overordnet ansvar for fakultetets utvekslingsprogrammer, og er rådgivende i vedtak om inngåelse, endring og terminering av utvekslingsavtaler før videre behandling i FS.

5. Arbeidsform

 • Leder av PSS innkaller til møte med minst en ukes varsel
 • PSS er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede
 • Leders stemme teller dobbelt ved stemmelikhet
 • Det føres referat fra Programutvalgets møter som sendes til FS, til Dekanatet, til instituttene og legges ut på fakultetets nettsider

6. Sammensetning

PSS består av følgende medlemmer:

Sekretariatsfunksjonene ligger i fakultetsadministrasjonen. Seksjonsleder for studieseksjonen er sekretær for utvalget.

Observatører fra Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Den norske tannlegeforeningen og Norsk tannpleierforening kan inviteres.

Funksjonsperioden følger dekanperioden (4 år), med unntak for studentrepresentantene som velges for ett år av gangen.

 

Valg:

Medlemmene oppnevnes av fakultetsstyret

Studentrepresentanter velges av OSUs generalforsamling

Representant for spesialistkandidatene velges av og blant kandidatene

Mandatet er vedtatt i Fakultetsstyret (dato) 2021

Sammensetning endret i Fakultetsstyret 25. januar 2021.

Publisert 25. jan. 2018 12:16 - Sist endret 3. mai 2021 12:58