Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet

§ 1 Organisering

§ 1.1 Organisering

Det odontologiske fakultet har følgende grunnenheter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Videre har fakultetet:

 • Fakultetsstyre
 • Fakultetsstyrets ansettelsesutvalg
 • Fora eller organer for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål.
 • Utdanningsleder, programråd og programleder (e) for fakultetets studie- og forskerutdanningsprogram (mer) samt emneansvarlige for fakultetets emner.
 • Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger
 • Ansettelsesrådet for tannleger
 • Dekan
 • Prodekan
 • Visedekan(er)
 • Fakultetsdirektør

Prodekan, visedekan(ene) og fakultetsdirektør utgjør dekanens ledergruppe. I tillegg har dekanen et rådgivende lederforum, som gjennom regelmessige møter drøfter aktuelle saker.

§ 1.2 Organisering på instituttnivå

Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi har:

 • Instituttstyre
 • Instituttleder
 • En stedfortreder for instituttlederen
 • Administrativ leder

§ 2 Kompetansefordeling og delegering

Delegering skal skje i tråd med UiOs gjeldende beslutningsstruktur, og fullmakter overføres innenfor den formelle styringspyramiden. Dekanen er forpliktet i henhold til fakultetsstyrets vedtak med mindre et vedtak er uforenlig med rammer gitt av universitetsstyret, pålegg gitt av rektor eller universitetsdirektør, eller er uforenlig med lov- og avtaleverk.

Instituttlederen er forpliktet i henhold til instituttstyrets vedtak med mindre et vedtak er uforenlig med rammer gitt av universitetsstyret/fakultetsstyret, pålegg gitt av rektor, universitetsdirektør eller dekan, eller er uforenlig med lov- og avtaleverk.

UiOs linjeledelse representeres ved rektor/universitetsdirektør, dekan og instituttleder som har lederansvar på henholdsvis sentralt, fakultets- og grunnenhetsnivå. Instruksjon, rapportering og delegering skjer via disse tre ledernivåene.

Med mindre annet er eksplisitt angitt, avgjør dekanen selv i hvilket omfang myndighet delegert fra rektor skal delegeres videre til underordnede ledd som blant andre prodekan, visedekan(er), fakultetsdirektør og instituttledere, jf. Normalregler for fakulteter § 4.

§ 3 Kollegiale organer

§ 3.1 Fakultetsstyret

§ 3.1.1 Myndighetsområde

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter, regler samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnede mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplan med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i avdelinger, klinikker, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende innenfor de rammene universitetsstyret har gitt 
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement som følger av annet overordnet regelverk; herunder nærmere bestemmelser om valg av dekan og prodekan, ansettelse av instituttleder, mandat for permanente utvalg, samt nærmere regler om sammensetningen av instituttstyrene.
 • Stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst for stilling som instituttleder
 • Ansettelse i stilling som instituttleder

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av:

 • Regnskap og årsrapport
 • Opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Fakultetsstyret fremmer forslag om eksterne representanter overfor rektor som oppnevner på fullmakt.

Fakultetsstyret oppnevner eksterne representanter til instituttstyrene.

Myndighetsområder som ikke, etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens kompetanse.

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

§ 3.1.2 Sammensetning

Styret ved Det odontologiske fakultet skal ha 11 medlemmer og være sammensatt som følger:

 • Dekan
 • Prodekan
 • 3 representanter for det vitenskapelige personalet (2 fast ansatte og 1 midlertidig ansatt fra gruppen stipendiat eller postdoktor)
 • 1 representant for det teknisk-administrative personale
 • 3 studentrepresentanter
 • 2 eksterne representanter

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det utpekes minst to vararepresentanter. Dekanen er styrets leder, og prodekan er nestleder. Fakultetsstyrets møter avvikles i samsvar med de føringer som fremgår av ”Forretningsorden for styringsorganer ved UiO”.

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for representanter for henholdsvis de faste vitenskapelige ansatte, de teknisk-administrative ansatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelige ansatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

Valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement.

§ 3.2 Instituttstyre

§ 3.2.1 Myndighetsområde

Instituttstyret er instituttets øverste organ. Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitets- eller fakultetsstyret.

Instituttstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnede planer, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplan med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Instituttets interne organisering i avdelinger, faggrupper eller lignende, innenfor de rammer som er gitt av overordnet organ.

Instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom godkjenning av:

 • Regnskap og årsrapport.

For øvrig skal instituttstyret:

 • Fremme forslag til kunngjøringstekst og stillingsbeskrivelse for stilling som instituttleder overfor fakultetsstyrets ansettelsesutvalg
 • Innstille ved ansettelse av instituttleder
 • Innstille i faste vitenskapelige stillinger hvor fakultetet har ansettelsesmyndighet

Instituttstyret fremmer forslag overfor fakultetsstyret om eksterne representanter til instituttstyret.

Myndighetsområder som ikke, etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt instituttstyret, skal normalt omfattes av instituttleders kompetanse.

Alle beslutninger i instituttstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret og fakultetsstyret.

§ 3.2.2 Sammensetning

Instituttleder er styrets leder, og stedfortreder er nestleder.

Styret ved Institutt for klinisk odontologi og styret ved Institutt for oral biologi skal ha 9 medlemmer og være sammensatt som følger:

 • Instituttleder
 • Stedfortreder
 • 3 representanter for det vitenskapelige personalet (2 fast ansatte og 1 midlertidig ansatt fra gruppen stipendiat eller postdoktor eller ansatt i tannlegestilling)
 • 1 representant for det teknisk-administrative personale
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 ekstern representant           

Det teknisk-administrative personalet skal ha minst en vararepresentant, og for øvrige grupper skal det utpekes minst to vararepresentanter.

Instituttstyrets møter avvikles i samsvar med de føringer som fremgår av ”Forretningsorden for styringsorganer ved UiO”.

Valgperioden til instituttstyret er fire år for representanter for henholdsvis de faste vitenskapelige ansatte, de teknisk- og administrative ansatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelige ansatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

Valg gjennomføres innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement.

§ 4 Ledelse

§ 4.1 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder, og leder Det odontologiske fakultets virksomhet innenfor rammer fastsatt av universitetsstyret, og instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt annet organ og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 10-3. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen leder fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets og ansettelsesutvalgets myndighetsområde og for å iverksette de vedtak som fattes.

Dekanen oppnevner sakkyndig komite i saker om opprykk til professor og ved ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger. Ved behov oppnevner dekanen sorteringskomite ved ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger.

Dekanen representerer fakultetet utad og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen har ansvar for å ivareta forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen er ansvarlig for fakultetets oppfølging av Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO. Dekanen har ansvar for at det blir holdt løpende oversikt over hvilke enheter som er programeier og emneeier for alle studie- og forskerutdanningsprogram(mer) og emner ved fakultetet.

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan, visedekan(er), fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekan, visedekan(er), fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen kan i tillegg pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

Dekanen velges for en periode på fire år med adgang til gjenvalg for ytterligere en periode. Valg av dekan skjer innenfor retningslinjer nedfelt i UiOs valgreglement.

Det vises til Normalregler for fakulteter § 4.

§ 4.2 Prodekan – visedekaner

Det odontologiske fakultet har visedekan for studier og visedekan for forskning. Dekanen utpeker en av disse som prodekan (stedfortreder).

Visedekanene ivaretar oppgaver ut fra de respektive permanente utvalgs mandat og etter delegering fra dekanen.

Visedekan for studier har spesielt ansvar for forvaltning, utvikling og koordinering av fakultetets studieprogrammer.

Visedekan for forskning har spesielt ansvar for forskningssaker og forskningskoordinering.

Fungeringsperioden for visedekaner er fire år med adgang til videreføring i ytterligere en periode. Prodekan og visedekaner oppnevnes av dekanen. Prodekan er stedfortreder for dekanen og nestleder.

§ 4.3 Instituttleder og stedfortreder

Instituttlederen er instituttets øverste leder og leder instituttets virksomhet innenfor rammer fastsatt av universitets- og fakultetsstyret, fakultetets planer og instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen har overordnet ansvar og myndighet for alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt instituttstyrets myndighetsområde og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Instituttlederen er ansvarlig overfor dekanen.

Instituttlederen leder instituttstyret. Instituttlederen har ansvar for å få utarbeidet saksfremlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under instituttstyrets myndighetsområde og for å iverksette de vedtak som fattes.

Instituttlederen har ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Instituttlederen er ansvarlig for instituttets oppfølging av Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO.  Instituttlederen har ansvar for at det blir holdt løpende oversikt over hvem som utøver rollene i kvalitetssystemet ved instituttet.

Instituttlederen har direkte linjeansvar for stedfortreder og administrativ leder.

Instituttlederen kan pålegges oppgaver for fakultetet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år, og ansettelsen kan forlenges for ytterligere en periode. Ansettelsesprosessen gjennomføres i samsvar med UiOs regler for ansettelse av instituttledere.

Instituttstyret kan vurdere endring av rekrutteringsform for instituttleder forut for åremålsperiodens utløp eller når instituttleder slutter. Universitetsstyret skal behandle saken dersom instituttstyret eller fakultetsstyret foreslår at instituttleder skal velges.  

Stedfortreder for instituttleder oppnevnes av instituttleder blant instituttets faste vitenskapelige personale. Stedfortreder oppnevnes for en periode på fire år og kan forlenges for ytterligere en periode. Stedfortreder er nestleder i instituttstyret.

§ 5 Administrasjon

§ 5.1 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med, og på delegasjon fra, dekanen. Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe og rapporterer til dekanen. Det vises til Normalregler for fakulteter § 9.

§ 5.2 Administrativ leder

Administrativ leder ivaretar ledelsen av instituttnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med, og på delegasjon fra, instituttlederen.

§ 6 Innstilling og ansettelse

§ 6.1 Innstillingsmyndighet

Innstilling i stipendiat- og postdoktorstillinger som ikke er organisatorisk plassert på et av instituttene, foretas av Programutvalg forskning og forskerutdanning (PFF). Forsknings-dekanen signerer saksfremlegget og fremmer saken for PFF.

Innstilling i øvrige vitenskapelige stillinger der fakultetet er ansettelsesmyndighet, foretas av instituttstyret ved henholdsvis Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Instituttstyret innstiller ved ansettelse av instituttleder.

Universitetsdirektøren innstiller til stillingen som fakultetsdirektør overfor universitetsstyret.

Fakultetsstyrets innstillings- og ansettelsesutvalg innstiller i vitenskapelige stillinger der Universitetsstyrets ansettelsesutvalg ansetter.

§ 6.2 Ansettelsesmyndighet

Fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet for alle vitenskapelige stillinger med unntak av professor faglig ledelse (SKO 1404) og av professor (SKO 1013) uten kunngjøring (kallelse), jf. Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger § 14 pkt. 3.

Fakultetsstyret delegerer sin ansettelsesmyndighet til innstillings- og ansettelsesutvalget. 

I teknisk-administrative stillinger innstilles og ansettes i henhold til reglene i UiOs personalreglement.

§ 6.3 Fakultetsstyrets innstillings- og ansettelsesutvalg

Fakultetsstyret delegerer til et eget innstillings- og ansettelsesutvalg (forkortet: ansettelsesutvalget):

 • å vedta stillingsbeskrivelse og kunngjøringstekst for vitenskapelige stillinger
 • å ansette i vitenskapelige stillinger hvor fakultetsstyret har ansettelsesmyndighet
 • å foreslå kunngjøringstekst for vitenskapelige stillinger der universitetsstyret v/ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet
 • å innstille i vitenskapelige stillinger der universitetsstyret v/ansettelsesutvalget er ansettelsesmyndighet

§ 6.3.1 Sammensetning

Innstillings- og ansettelsesutvalget skal ha fem medlemmer. Utvalget skal ha slik sammensetning:

 • Dekan
 • To representanter fra de vitenskapelig ansatte
 • En representant fra de teknisk-administrativt ansatte
 • En studentrepresentant

Dekanen er leder. Fakultetsstyret oppnevner medlemmene.

§ 6.4 Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger

Ansettelsesrådet fatter vedtak i ansettelsessaker som gjelder teknisk-administrativt personale i henhold til reglene i UiOs personalreglement.

Rådet består av fire representanter fra arbeidsgiversiden med vara og fire representanter fra arbeidstakersiden med vara, jf. statsansatteloven § 6 annet ledd . I tillegg oppnevner UiO leder av ansettelsesrådet med vara.

§ 6.5 Ansettelsesrådet for tannleger

Ansettelsesrådet fatter vedtak i ansettelsessaker som gjelder instruktørtannleger, spesialtannleger og klinikksjefer/avdelingstannleger i henhold til reglene i UiOs personalreglement.

Rådet består av en representant fra arbeidsgiversiden med vara og en representant fra arbeidstakersiden med vara. I tillegg oppnevner UiO leder av ansettelsesrådet med vara.

Vedtatt i Fakultetsstyret 09.06.2020. Godkjent av Rektor 16.06.2020. Revidert og vedtatt i Fakultetsstyret 24.05.2022. Revisjon godkjent av Rektor 01.07.2022.  

Publisert 11. feb. 2013 11:19 - Sist endret 1. sep. 2022 15:42