Stillingsbeskrivelse for dekan ved Det odontologiske fakultet

Snr 2020/2892

Vedtatt i Fakultetsstyret 12.05.2020

Dekanen er fakultetets øverste leder og representerer fakultetet utad. Dekanen har et helhetlig ansvar for å lede fakultetets virksomhet og drift innenfor rammer og planer fastsatt av universitetsstyret, rektor, universitetsdirektør og fakultetsstyret. Dekanen er ansvarlig for fakultetets økonomi, utarbeiding og oppfølging av årsplan og budsjett. 

Dekanen har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker og har anvisningsmyndighet for fakultetet. Dekanen kan delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde.

Dekanen har linje- og personalansvar for prodekan, visedekaner, fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 10-3. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen velges for en periode på fire år.

Dekanen skal legge til rette for gode arbeidsvilkår for forskning og undervisning, bl.a. gjennom materielle betingelser (fasiliteter, utstyr, infrastruktur etc.) og system for incentiver.

Viktige arbeidsoppgaver vil være

  • lede fakultetsstyret, legge frem saker og iverksette vedtakene som fattes der
  • lede og utvikle fakultetet og dets medarbeidere og sørge for et godt arbeidsmiljø
  • ivareta forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer
  • lede og utvikle fakultetets forskning, undervisning, forskningsformidling, innovasjonsarbeid og øvrig faglig virksomhet
  • sikre kvalitet og produktivitet i fakultetets virksomhet
  • profilering, nettverksbygging og kontakt med eksterne samarbeidspartnere
  • etablere nødvendige internkontrollsystemer og sikre at fakultetets drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter bl.a. helsepersonelloven og GDPR

Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

Kvalifikasjonskrav

Dekanen bør fortrinnsvis være tannlege.  

Det kreves helsevitenskapelig kompetanse på førsteamanuensis- eller professornivå

Det kreves erfaring med strategisk planlegging og prioritering av faglig virksomhet

Det kreves erfaring fra større forskningsprosjekter, forskningsformidling og forskningsfinansiering

Det kreves erfaring med koordinering av utdanningsvirksomhet eller ledelse av studieprogrammer

Det kreves erfaring med personalledelse og økonomistyring

Det kreves erfaring fra utadrettet virksomhet og internasjonalt samarbeid

Personlige egenskaper

Du er en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er bevisst som leder og har en lyttende og involverende lederstil. Du er tydelig og med høy integritet. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Publisert 4. juni 2020 13:24 - Sist endret 4. juni 2020 13:24