Tre nye prodekaner fra 1. januar

Ved årsskiftet tiltrer tre nye prodekaner når Pål Barkvoll går i gang med sin andre periode som dekan. Teamet er utvidet med én person fra inneværende periode, og representerer bredden i de tilsatte ved fakultetet.

Blant annet for å kunne ha enda mer fokus på frafall i studieprogrammene, har Barkvoll, for sin neste periode, valgt å dele studiedekanvervet på to. I den nye, todelte stillingen kommer dermed professor Alix Young Vik og førsteamanuensis Amer Sehic inn som prodekaner for studier, mens Linda Hildegard Bergersen blir ny forskningsdekan.

Gleder seg til samarbeid

De nye studiedekanene har gode underlag for å tiltre rollene som overordnet ansvarlige for fakultetets studieprogrammer: Sehic er tilsatt ved Institutt for oral biologi og har jobbet særlig tett med de pre-kliniske studiene i lang tid. Vik er på sin side nestleder ved Institutt for klinisk odontologi, og kjenner dermed godt til studiehverdagen i klinikken.

Vik og Sehic, begge tannleger, har flere års erfaring med studie- og studieplanarbeid ved fakultetet. Foruten personlig erfaring som studenter og/eller Ph.d.-kandidater fra OD, har de gjennom mange år vært tett på dagens studenter og studieprogrammer gjennom semesterstyrer, eksamenskomiteer, studieplanarbeid, undervisning, veiledning, med mer.

Sehic, som allerede har jobbet mye med fellesundervisningen med medisinstudentene på de pre-kliniske semestrene, har bred kunnskap om noen av de mer sentrale problemstillingene i studiedekanens ansvarsområde: – Som dekanen også har påpekt, blir frafall, særlig tidlig i studieløpene, en prioritert oppgave å ta fatt i som prodekan for studier. Her blir samarbeidet med Det medisinske fakultet svært viktig, og det er noe jeg ser fram til å bli involvert i på et mer overordnet plan.

Vik har lenge sittet i IKOs fagledermøter både som fagleder i Kariologi og gerodontologi, og som nestleder. Nå blir også hennes oppgaver skjøvet i mer overordnet retning og med nye ansvarsområder. Om det å skulle dele opp prodekan-rollen, sier hun: – Det blir veldig spennende å se hvordan vi kan få utnyttet det best mulig, jeg tror det blir veldig bra å samarbeide med Sehic, sier hun.

Portrettfoto av den andre forskningsdekanen.
Amer Sehic blir en av to nye studiedekaner fra 1. januar. Foto: Per Gran, OD/UiO.
Foto av ny studiedekan foran en pc-skjerm på et kontor. Hun ser i kamera og smiler.
Alix Young Vik blir en av to nye studiedekaner fra 1. januar. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

Må tenke i større linjer

Å skulle tenke mer i retning av de store, lange linjene på fakultetets vegne blir ikke helt nytt for Sehic og Vik, som begge har vært involvert i styrende fakultetsprosesser før. Vik har for eksempel deltatt i arbeidsgruppa som har utformet ODs nye Strategi 2025 og begge har vært sentrale i Programutvalg for studie og studieprogram (PSS).

ODs nye prodekan for forskning, Linda Hildegard Bergersen, har også viet betydelige deler av sin forskerkarriere til overordnete problemstillinger. Hun er utdannet innen forskningsledelse fra Copenhagen Business School og fra Lunds Universitet, og har arrangert kurs i emnet for forskerrekrutter ved UiO. Her ved fakultetet har hun de siste årene vært med i Programutvalg for forskning og forskerutdanning (PFF), hun leder Elektronmikroskopisk laboratorium og Brain and Muscle Energy Group ved IOB, og er i tillegg med i forskergruppa DEMICA (DEvelopment, MIcrobiology, CAncer), ved samme institutt. Bergersen har en bistilling som professor i aldringsbiologi ved Københavns Universitet, noe hun tror er spesielt nyttig som bakgrunn for å takle aktuelle problemstillinger i odontologien, og for å fremme nordisk og internasjonalt samarbeid.

Hun har vært med å starte forskerskolen Norwegian Research School in Neuroscience (NRSN), og Nansen Neuroscience Network (NNN) som er et norsk innovasjonsnettverk for å fremme utnytting av forskningsresultater for industri og samfunn. Bergersen har selv erfaring fra patentsøknader, noe som kan være nyttig når hun i egenskap av ODs forskningsdekan går inn i 2017; året UiO har bestemt at skal ha innovasjon som hovedprioritet.

Nærbilde av forskningsdekanen som sitter foran et stort mikroskop.
Linda Hildegard Bergersen blir ny forskningsdekan fra 1. januar. Foto: Hilde Zwaig Kolstad, OD/UiO.

Odontologisk forskning i en spennende periode

Bergersen har ikke minst også bred erfaring med egen forskning. Doktorgraden sin har hun fra Idrettshøgskolen, gjennomført innen anatomi ved Det medisinske fakultet. Men professoren har også hatt forskeropphold i utlandet, blant annet ett års postdoc opphold i Lausanne, Sveits finansiert av Norges Forskningsråd.

Bakgrunnen fra medisinsk grunnforskning står ikke i motsetning til mer spesifikt odontologisk forskning. Dette gir et godt utgangspunkt for å se tverrfaglige samarbeid og problemstillinger, som for eksempel Livsvitenskapssatsningen ved UiO. Bergersen mener at forskningen som foregår ved OD er svært aktuell, og har et stort disiplinoverskridende potensial, for eksempel når det gjelder kreft, bendannelse, og hjernesykdommer. Dette øker odontologiens samfunnsmessige betydning.  

– Det odontologiske forskningsfeltet er inne i en spennende periode. Ett eksempel på hvorfor er aldersrelaterte hjernesykdommer, som mild kognitiv svikt (MCI) med påfølgende Alzheimers sykdom, som kommer til å øke dramatisk med den aldrende befolkningen. Både basal og klinisk forskning tyder på at bakterien Porphyromonas gingivalis, som gir periodontitt, også kan gi betennelsesreaksjoner i hjernen, som igjen kan føre til demens og Alzheimers sykdom. Dette er utfordringer jeg ser vårt fakultet er godt rustet til å være med på å løse, men vi er nødt til å legge bedre til rette for tett relasjon mellom den basale og kliniske forskningen. Dette er noe jeg kommer til å være svært opptatt av som prodekan, forteller hun.

Her kan du lese om en av de seneste publikasjonene til den påtroppende forskningsdekanen:

http://www.odont.uio.no/iob/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/skadet-mitorkondrie-dna-gir-hjertesvikt.html

Bergersen har sitt kontor ved IOB, men fra hun tiltrer som forskningsdekan, kommer hun til å ha kontor i Faculty Club i Geitmyrsveien 69 tirsdager og fredager.

Emneord: dekanat, dekan, dekanvalg, valg Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 1. nov. 2016 14:26 - Sist endret 1. nov. 2016 14:32