Tildelt stor EU-bevilgning for å forske på stamceller og tynne hybridfilmer

Tre forskere fra Universitetet i Oslo er med i et konsortium som får fire millioner Euro fra EUs rammeprogram Horizon 2020. Én av dem er ODs professor Tor Paaske Utheim.

Midlene skal gå til å utvikle svært tynne filmer av høy kvalitet, en type hybridmaterialer med grunnlag i uorganisk og organisk kjemi. Materialene skal testes ut innen transistorer, nye Li-ione batterier, bioaktive overflater, samt nye sensorer. De involverte forskerne håper materialene kan få stor betydning, ikke bare innen medisin, men også innen blant annet elektronikk.

Det er et stort prosjekt med forskere fra seks europeiske land. Den største andelen av EU-midlene går imidlertid til Universitetet i Oslo. Utheim, som er professor II ved Institutt for oral biologi, skal bidra i studier der de skal dyrke stamceller på membraner, som ved hjelp av en ny teknologi, molecular layer deposition, har fått spesielle egenskaper. Teknologien er patentert av forskerteamet ved UiO og danner grunnlaget for hele prosjektet. Planen er å se på hvordan de dyrkede cellene påvirkes når de dyrkes på nye membraner/filmer.

Svært høy score

Bilde av tre prisvinnere, oppstilt smilende med diplomer og blomster i hendene.
Tor Paaske Utheim til høyre, da han nylig mottok OUS sin pris for fremragende forsning. Foto: Bjørge Einrem, Oslo Universitetssykehus.

Labforsøkene blir primært utført på Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo Universitetssykehus, hvor Tor Paaske Utheim leder Enhet for regenerativ medisin. – Tiden vil vise om utviklingen av denne typen film også kan få fremtidig betydning for behandling av tørre øyne og tørre munn, sier Utheim, som har stort fokus på disse områdene i sin forskning gjennom Tørreøyneklinikken og Munntørrhetklinikken.

EU-søknaden har tittelen: A European Training Network for Functional Hybrid Coatings by Molecular Layer Deposition. Fra Norge er tre forskere involvert: Ola Nilsen og Jon Roger Eidet, i tillegg til Utheim. Professor Ola Nilsen fra Kjemisk institutt, UiO er særlig sentral i prosjektet. Han ønsker nå å bygge videre på EU-søknaden ved å initiere studier også innen odontologi.

Konsortiet oppnådde en score på hele 97.2 av 100 poeng, noe som er langt over grensa for hva som kreves for å få EU-søknaden innvilget.

Ola Nilsen. Foto: Henrik Hovde Sønsteby, MN/UiO.
Jon Roger Eidet. Foto: privat.

 

Emneord: Horizon 2020 Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 8. juni 2017 14:39 - Sist endret 2. okt. 2018 11:16