Dekanvalg 2020 – Team Willumsen

Tiril Willumsen stiller til valg som dekan. Med seg på laget har hun Hans Jacob Rønold som prodekan for studier, Jan Eirik Ellingsen som visedekan for spesialistutdanningen og Janne Reseland som visedekan for forskning. Amer Sehic stiller som visedekan for studier – prekliniske fag. Her er deres valgplattform for perioden 2021–2024.

Teamet til Tiril Willumsen

Fra venstre: Hans Jacob Rønold stiller til valg som prodekan for studier, Tiril Willumsen som dekan, Jan Eirik Ellingsen som visedekan for spesialistutdanningen, Amer Sehic stiller som visedekan  for studier – prekliniske fag og Janne Reseland som visedekan for forskning. Foto: Ingar Storfjell, OD/UiO

Video fra dekankandidat Tiril Willumsen

 

 

Det odontologiske fakultet (OD) er landets eldste og største odontologiske lærested og har kompetente og dyktige studenter og ansatte. Primæroppgavene er utdanning av tannleger og tannpleiere, samfunnsnyttig forskning, formidling og innovasjon.

Fakultetet må tilpasse seg utviklingen i samfunnet. Internt på fakultetet må dette gjøres ved å øke fokus på dialog, tillit og samarbeid og i tillegg implementering av ny teknologi og evidensbasert kunnskap.

OD skal være ledende innen forskning og utdanning i Europa. Vårt team har erfaringen og kvalitetene som kreves, ikke bare visjonene, og har derfor de beste forutsetninger for å ta utfordringene og føre OD videre. 

Vi ønsker 

 • å bevare OD som et eget fakultet
 • å gi våre studenter en forskningsbasert utdannelse av høy kvalitet tilpasset fremtidens utfordringer
 • å evaluere og implementere et nytt pasientjournalsystem 
 • at OD skal være en inkubator for samfunnsnyttig odontologisk forskning
 • at OD skal være en attraktiv samarbeidspartner for tverrfaglige vitenskapelige miljøer nasjonalt og internasjonalt 
 • at OD skal være en inkluderende organisasjon og et attraktivt studie- og arbeidsted  
 • å styrke og tydeliggjøre vår rolle som en sentral samfunnsaktør og være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor  

Gode studieløp er vårt samfunnsoppdrag 

Vi vil arbeide for å gi alle studenter et trygt studiemiljø der de kan fokusere på egen læring, gjennom å styrke en undervisning som integrerer vitenskap, teknologi, pasientbehov og livslang læring.

Grunnutdanning 

 • Økt fokus på klinisk trening i alle deler av studieløpene med tidlig oppstart i klinikk
 • Å øke studentens kliniske trening ved å effektivisere pasientbehandling
 • Tilrettelegge for selvstudium
 • Bedre pasientlogistikk og pasientløp slik at klinikk-kapasiteten og potensialet utnyttes bedre 
 • Økt fokus på arbeidslivsrelevans
 • Forbedre og følge opp studentenes undervisningsevalueringer
 • Økt samarbeid og samhandling mellom tannlege-, tannpleier- og spesialistutdanningene.

Spesialistutdanning 

Spesialistutdanningen og behandlingen som gjennomføres er viktig for å kunne gi en oppdatert og interessant studentundervisning i grunnutdanningen. OD skal være ledende innen odontologisk kompetanse ved å

 • tilby spesialistutdanning innen alle disipliner
 • utvikle spesialistutdanningen videre i samarbeid med andre institusjoner og i tråd med utviklingen av oral helse 
 • opprettholdelse og fornyelse av kompetansen til staben ved å utvide pasientgrunnlaget og inkludere avansert behandling
 • tilrettelegge for mer interdisiplinær klinisk forskning på avanserte kasus

Samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet 

OD skal fremme uavhengig banebrytende, langsiktig og fri forskning. Utvikling av nye forskertalenter er blant våre viktigste kjerneoppgaver, og vi vil

 • legge til rette for at fakultetets tematiske, disiplinbaserte og tverrfaglige forskningsmiljøer skal lykkes 
 • bidra til at våre forskere, veiledere, PhD kandidater, og postdoktorer tilknyttet IKO, IOB eller master- og bachelorprogrammene, får den støtten hver av dem trenger 
 • kvalitetssikre at PhD oppgavene er gjennomførbare på tilmålt tid  
 • videreføre incentivordninger slik at fakultets forskere får forutsigbarhet  
 • jobbe målrettet for bedre forskningsfinansiering  
 • utnytte potensialet for samhandling mellom kliniske avdelinger og basal forskning
 • bidra til internasjonal og tverrfaglig nettverksbygging   

Innovasjon og formidling må vektlegges

 • ved å identifisere innovasjonspotensialet som ligger i fakultetets forsknings-, undervisnings-, og behandlingsaktivitet 
 • ved å legge til rette for fremtidige innovasjoner ved å motivere studenter og unge forskere
 • ved å øke vår formidling og synliggjøre vår kunnskap overfor det nasjonale og internasjonale kunnskapssamfunnet, bevilgende myndigheter og næringsliv  

Ivareta vår kompetente teknisk-administrative stab

 • gjennom å sørge for at fakultetet er en attraktiv arbeidsplass for et teknisk-administrativt karriereløp, ved individbaserte tilbud og god personaloppfølging
 • ved å tilby kurs for kompetanseoppbygging jevnlig
 • forenkling av administrative rutiner
 • stimulering til samhandling mellom de administrativt ansatte, de faglig ansatte og ansatte i klinikkene 
 • økt samarbeid mellom administrasjonene på IKO, IOB og fakultetet 

Bærekraft 

Vi vil følge opp UiOs strategi 2030 «UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet.» både i teoretisk undervisning og klinikk. Vi vil øke fokus på klima og miljø både for studenter og ansatte. 

Økonomi  

Fakultetet står i en spesiell situasjon med et stort økonomisk underskudd og det blir viktig å finne løsninger som kan kombinere fornyelse, besparelser og samtidig fremme kvalitet og arbeidsmiljø. Vi vil effektivisere egen drift, fokusere på å øke inntekter og utrede samarbeidsløsninger med andre fakulteter på noen administrative oppgaver for å sikre robuste kompetente miljøer. Vi støtter det pågående arbeidet med å finne hensiktsmessige måter å organisere og fordele administrative funksjoner mellom UiOs ulike nivåer, men vil ha fokus på at den beste løsningen for vårt fakultet velges. 

Vårt team har erfaring og inngående kjennskap til:  

 • tannhelsetjenesten i Norge, og har et bredt kontaktnett innen privat og offentlig sektor
 • OD sine bevilgende myndigheter (HOD/KD/HDir), og kan gå i direkte dialog med disse 
 • tannhelsetjenestens kompetansesentre, og kan åpne dører for samarbeid 
 • arbeid med studieplan og timeplaner for student- og spesialistutdanningsklinikkene
 • klinikkene og klinikkdrift
 • ekstern finansiering av forskning, finansieringsmuligheter og hva som kreves av gode søknader
 • strategier for forskningssamarbeid og teambygging, og har et stort internasjonalt faglig nettverk
 • forskerstøtte med fokus på individuell karrierebygging
 • å bygge gode arbeidsmiljøer

Mer om dekanvalget – organisering og gjennomføring

Presentasjon av den andre kandidaten: Team Åsheims valgplattform

Publisert 10. sep. 2020 14:41 - Sist endret 28. okt. 2020 11:52