Dekanvalg 2020 – Team Åsheim

Dekankandidat Hans-Christian Åsheims team inkluderer Alix Young Vik som prodekan for studier (klinikk), Roger Simm som visedekan for studier (preklinikk), Janicke Liaaen Jensen som visedekan for forskning og Ulf Harald Riis som visedekan for spesialistutdanningen. Åsheims team presenterer nedenfor sitt program for valgperioden 2021–2024.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet, tre, tjenestemannarbeider.

Fra venstre: Alix Young Vik stiller til valg som prodekan for studier (klinikk), Roger Simm som visedekan for studier (preklinikk), dekankandidat Hans-Christian Åsheim, Ulf Harald Riis stiller som visedekan for spesialistutdanningen og Janicke Liaaen Jensen som visedekan for forskning. Foto: Ingar Storfjell, OD/UiO

Video fra dekankandidat Hans-Christian Åsheim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekanteam Åsheim; Samhandling, ansvar og kvalitet

Vårt team består av: Dekankandidat Hans-Christian Åsheim, prodekan for studie (klinikk) - tannlege Alix Young Vik, visedekan for forskning - tannlege Janicke Liaaen Jensen, visedekan for studie (preklinikk) - Roger Simm og visedekan for spesialistutdanningen - tannlege Ulf Harald Riis

Fakultetets økonomi: Dette er den viktigste utfordringen for fakultetet i de nærmeste årene. Økonomien må håndteres godt for at man kan ha styring på egen virksomhet og for at fakultetet skal bestå som en egen enhet. Åsheim kan ledelse og forvaltning, har erfaring med ledelse fra flere institutter og fra ledergruppen ved fakultetet, og har snudd en vanskelig økonomisk situasjon tidligere ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Fokuset vil være på muligheter, kostnader, inntekter og risikoer. Åsheim er ikke tannlege, men det er han ikke alene om. Professor og mikrobiolog Mike Curtis er dekan ved det prestisjetunge Kings College i London.

Studieprogrammer, studenter og studiemiljø: Studentene er vår investering i fremtiden. Vik har inngående kjennskap til årets evalueringer av bachelor- og masterprogrammene. Arbeid med programrevisjoner er under planlegging og teamet vil sikre en best mulig studieplan for tannlegestudenter og tannpleierstudenter fremover. Vi vil ha økt fokus på læringsmiljø og undervisningskvalitet! De kandidater vi utdanner i dag skal jobbe til 2065. Fremtidige oppgaver må reflekteres i en dynamisk studieplan og at vi er best på alle aspekter av klinisk odontologi. Dette er et stort og langsiktig arbeid som må begynne NÅ. Vi vil ha et stort fokus på tidlig profesjonsidentitet, yrkesstolthet, medbestemmelse, sosiale arenaer og utveksling.

Journalsystemet: Vårt team vil i samarbeid med ny IKO-leder jobbe fremtidsrettet og langsiktig. Vi må ivareta vår stor journaldatabase som grunnlag for pasientsikkerhet og fremtidig forskning. For at vi skal bli en naturlig del av det øvrige helsevesenet, må vårt neste journalsystem kommunisere med sykehus og bli en del av pasientens kjernejournal.

 

Forskning: En av våre kjernesaker er at oral helse må ses på som en viktig del av generell helse. Vår forskning må være slagkraftig, synlig og tverrfaglig. Liaaen Jensen brenner for viktigheten av forskning innen oral helse i et tverrfaglig perspektiv!

Arbeidsmiljø og samarbeid: Våre ansatte på alle nivåer er vår viktigste ressurs. Vi vil etterstrebe best mulig samarbeid mellom alle enheter; fagavdelinger, klinikker og institutter. Vi vil også jobbe for gode møtepunkter for ansatte, både faglige og sosiale, samt involverende og inkluderende prosesser. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø er grunnlag for utdanning og forskning av høy kvalitet.

Corona pandemien vil følge oss langt inn i neste dekanperiode. Vårt team har to kandidater som har sittet i ODs beredskapsledelsen og har opparbeidet kompetanse til å håndtere det store ansvar denne situasjonen medfører.

Team Åsheim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samarbeid, ansvar og kvalitet

Hans-Christian Åsheims team har god representativitet og faglig styrke. Teamet består av tre sterke kandidater med odontologisk bakgrunn fra tre forskjellige fagavdelinger ved Institutt for klinisk odontologi og to representanter fra Institutt for oral biologi.

Fakultetet står overfor betydelige økonomiske utfordringer som kan ha store konsekvenser for oss alle. Dekankandidaten har tidligere håndtert lignende økonomiske utfordringer med godt resultat og er godt motivert for denne utfordringen.

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å utdanne tannpleiere, tannleger og spesialister av høy kvalitet. Dette vil kreve enda mer fokus på rekruttering og gjennomføring. Viktige tiltak vil være bedre studie- og undervisningskvalitet og videre arbeide med å forhindre frafall og forhindre overgang av studenter til medisin.

Fremtidens orale helseteam må forholde seg til de store samfunnsutfordringene som knyttes til demografiske endringer, alderdom, alvorlig sykdom og antibiotikaresistens. Forbedringer knyttet til studieprogrammene må tilpasses dette. Odontologifaget trenger nytenkning og må endre seg i takt med befolkningens behov. Et nytt dekanat må fortsette å spille en sentral rolle når det gjelder å utvikle fremtidens tannhelsepolitikk gjennom samarbeid med profesjonsforeningene, politikere, departementer, direktorater og, sist men ikke minst, med Oslo kommune hvor fakultetet gjennom en årrekke har hatt et tett samarbeid. For å fremheve odontologisk kompetanse og oral basal og klinisk forskning er det særdeles viktig å synliggjøre oral helse som en viktig del av helsebegrepet. Formidling av all vår virksomhet til samfunnet er en viktig del av dette.

For å bidra til kvalitet i utdanning og forskning, og et godt lærings- og arbeidsmiljø, vil vi legge til rette for gode møteplasser for studenter og ansatte.

Økonomi og ledelse

 • Økonomistyring og handlingsrom
 • Ledelse
 • Pandemi

Fakultetet har betydelige økonomiske utfordringer som vil påvirke fakultetets drift i flere år. Åsheim har meget god kompetanse på ledelse og økonomistyring. God, bevisst og ansvarlig økonomisk kontroll og styring vil kunne gi fakultetet et økonomisk handlingsrom. Alle muligheter for å bedre fakultetets inntektsgrunnlag og redusere kostnader vil gjennomgås. Muligheten for økt interaksjon med kommersielle aktører vil også vurderes.

Som en viktig del av fakultetsledelsen vil instituttlederne på begge instituttene involveres tett i de økonomiske prosessene, og det vil legges vekt på god og ansvarlig ledelse i alle ledd. Teamet har allerede opparbeidet erfaring med beredskapsledelse i forbindelse med den pågående Covid-19 pandemien hvor to av teamets medlemmer har sittet i beredskapsledelsen siden mars måned. Dette er et viktig erfaringsgrunnlag for et godt dekanat da pandemien vil kunne pågå langt inn i neste dekanperiode.

I tillegg har både Åsheim og prodekankandidat Alix Young Vik vært en del av fakultetets ledergruppe i den sittende dekanperioden, og kjenner derfor virksomheten både innad mot fakultetet og utad mot UiO godt. Young Vik representerer derfor en betydningsfull kontinuitet om dette dekanatet skulle bli valgt.

Studier/undervisning/utdanning

 • Undervisningskvalitet, læringsutbytter og læringsmiljø
 • Oral helse i fremtiden
 • Tverrfaglighet og samarbeid

Vårt hovedfokus vil være på fremragende undervisningskvalitet, gode læringsutbytter og et fremragende læringsmiljø for våre studenter.

Vi vil legge til rette for at alle våre undervisere skal ha fokus på undervisningskvalitet, og det skal være en bevissthet og et ønske rundt dette fra alle som er involvert i undervisningen. Den fremtidige tannlege-, tannpleier- og spesialistrollen vil spesielt vektlegges, og settes i sammenheng med evaluering av studieprogrammene for master- og bachelorutdanningene. Det er derfor særdeles viktig at vår studiedekankandidat, som nå har vært studiedekan i fire år, også blir fakultetets studiedekan i neste periode, slik at dette viktige arbeidet videreføres på best mulig måte. Det vil være økt fokus på markedsføring og formidling av våre studier til videregående elever spesielt for bachelorprogrammet i tannpleie med tanke på kjønnsbalanse, opptaksgrunnlaget og gjennomføring.

Vi vil også legge betydelig vekt på å videreføre arbeidet med å forhindre overgang til medisin blant første års masterstudenter. Tverrprofesjonell samarbeidslæring vil være en viktig del av fremtidens utdanninger og det vil gis prioritet i alle studieprogrammene, blant annet ved å legge til rette for økt deltakelse i UiOs SamPraks.

Gjennom fortsatt godt samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus, kan viktige deler av studentenes utdanning på det generell medisinske fagområdet styrkes. Fakultetet må også innta en aktiv rolle i det europeiske samarbeidet i Circle U da flere av partnerne i Circle U allerede er våre samarbeidspartnere gjennom Erasmus+ avtaler.

 

Vår visedekankandidat for spesialistutdanning, Ulf Riis, brenner for spesialistutdanningens betydning for grunnutdanningen ved fakultetet og for spesialistprofesjonene. Det er helt essensielt at en sterk og god spesialistutdanning forblir på fakultetet, at kvaliteten av denne er meget god og at det rettes oppmerksomhet mot tverrfaglighet i denne utdanningen. Utarbeidelse av nye utdanningsplaner for spesialistutdanningen foregår nå i Helsedirektoratets regi. I denne prosessen må fakultetet være tungt involvert.

Forskning

 • Oral helse og tverrfaglighet
 • Ekstern finansiering
 • Samhandling og samarbeid

Det odontologiske fakultet ved UiO må være sterke innen forskning og innovasjon relatert til oral helse i et tverrfaglig perspektiv.

Stikkord for forskning på fakultetet er fokus på klinisk forskning, mer tverrfaglighet og interaksjon med de prekliniske forskningsmiljøene og samarbeid med eksterne forsknings- og helseinstitusjoner. Forskning på oral helse relatert til demografiske endringer, alderdom, alvorlige sykdommer og antibiotikaresistens er vesentlig.

Med visedekan for forskning i spissen ønsker vi å stimulere til en forskningskultur på fakultetet der samarbeid, deling og samhandling bidrar til økt forskningsproduktivitet og kvalitet. Fakultetet med samarbeidspartnere må tilnærme seg de føringer som ligger i Horisont Europa, EUs neste rammeprogram. Det vil være viktig å inngå samarbeid med andre miljøer ved UiO, med helseforetakene, og med andre nasjonale og internasjonale partnere. The Guild vil kunne være en viktig faktor når det gjelder å tilnærme seg forskningssamarbeid og finansiering i EU.

Vi vil være i dialog med Norges forskningsråd og UiO Life Science om betydningen og egenarten av fakultetets forskning og behovet for øremerket finansiering. Vi vil også legge til rette for mindre kliniske studier som av ulike årsaker ikke vil nå opp i NFR eller EU, men som er betydningsfulle for utviklingen av odontologifaget.

Teamets kandidat som forskningsdekan, Janicke Liaaen Jensen, har sittet i Programutvalget for forskning og forskerutdanning i de siste fire årene, og vil videreføre det viktige og nødvendige arbeidet vår nåværende forskningsdekan har startet relatert til gjennomføringen av PhD-programmet.

Arbeidsmiljø og rekruttering

 • Samarbeid og felles mål
 • Rekruttering

Det odontologiske fakultet består av to institutter og en fakultetsadministrasjon som støtter virksomheten på instituttene. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, som blant annet er avhengig av god ledelse, gir basis for utdanning og forskning av høy kvalitet. Fakultetet er arbeidsplass for vitenskapelige ansatte, klinikkansatte, kliniske lærere, tannteknikere, ingeniører, og administrative ansatte. Høy kvalitet og samarbeid i alle ledd vil gjøre fakultetet til en attraktiv arbeidsplass for søkere til alle stillingskategorier. For å opprettholde kvaliteten på odontologisk utdanning og forskning, vil det være et spesielt fokus på rekruttering og ansettelser i undervisnings- og forskningsstillinger.

Dekanteamet vil være bevisste på å ha en ansvarlig, involverende, transparent, rettferdig, kvalitetsorientert og inkluderende lederstrategi.

Mer om dekanvalget – organisering og gjennomføring

Presentasjon av den andre kandidaten: Team Willumsen

Publisert 10. sep. 2020 14:41 - Sist endret 19. feb. 2021 10:26