Fakultetsstyrevalget høsten 2020

Det odontologiske fakultet skal i høst velge nye representanter til  fakultetsstyret for perioden 01.01.21 -  31.12.24.

Forslagsrett innen egen valgkrets

 • Forslagsrett (og stemmerett) har fastlønnede tilsatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professorer II. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.
 • Forslagsrett (og stemmerett) faller bort for den som har permisjon uten lønn fra sin stilling for å arbeide utenfor universitetet. Personer i redusert stilling i form av ulønnet permisjon grunnet sykdom har likevel stemmerett.

Forslag til kandidater 

Forslag til representanter, innen sin egen valgkrets, sendes til postmottak@odont.uio.no, innen fredag 6. november kl 12.00


Det skal velges til følgende

 • 2 representanter fra de fast vitenskapelig tilsatte, med vara
 • 1 representant fra de midlertidig vitenskapelig tilsatte, med vara
 • 1 representant fra de teknisk og administrative tilsatte, med vara

Valgreglementet åpner for at studentene kan velge sine representanter i egne valgmøter. Det ønsker de også denne gangen. De omfattes derfor ikke av dette valget. 

Fakultetstyrets oppgaver

 • Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan og utøver sin myndighet gjennom selv å blant annet vedta:

  • Overordnede mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten

  • Langtidsplan med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
  • Årsplan og budsjett
  • Fakultetets interne organisering i avdelinger, klinikker, programmer og utvalg.

Nærmere informasjon om fakultetstyret


 

Datoer for valget

 • 6.11. kl 12.00.
  Frist forslag til kandidater. 

   

 • 9.11 - 13.11
  Kandidatforslagene presenteres på nett

   

 • 16.11 - 20.11, kl 15.00
  Valgperiode

   

 • 23. november kl. 12.00.
 • Resultatet offentligjøres

  UiOs valgreglement 


Valgstyret 


Valgsekretariatet