Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomfører praksis

Ordningen gjelder for studenter ved Det odontologiske fakultet som gjennomfører praksisstudier i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Gjeldende retningslinjer

Når avstand til praksissted, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse, er kortere enn 50 km én vei, utløses ikke tilskudd. Studieadresse: bostedsadresse i studietiden (ikke evt. midlertidig adresse i praksisstudier).

Når daglig pendling, beregnet etter den korteste avstand fra studieadresse til praksissted, er 50 km eller lengre en vei, gis tilskudd på inntil kr 125 per dag / kr 625 per uke / kr 3125 for 5 uker.

For leie av bolig på praksissted gis tilskudd på inntil kr 1250 per uke / kr 6250 for 5 uker. I tillegg innrømmes én reise tur/retur mellom studieadresse og praksissted etter rimeligste reisemåte.

Dokumentasjon på betalt leie for hybel/leiebolig i praksisperioden og en reise tur-retur må fremlegges etter retur fra praksis. Praksisperioden: dersom praksisperioden strekker seg over jul eller påske regnes praksisperioden fra første dag i praksisstudier til siste dag i praksisstudiene.

For studenter som dokumenterer at reise med kollektivtransport mellom studieadresse og praksissted er så vanskelig og tidkrevende at det medfører at studenten må bo på hybel, selv om praksisstedet ligger kortere enn 50 km fra studieadresse, gjelder avsnittet om leie av bolig.

Retningslinjene for tilskudd gjelder ikke for studenter som gjennomfører praksis på eget hjemsted og/eller bor i foreldrehjemmet.

Søknad og dokumentasjon: Søknad om støtte sendes inn etterskuddsvis. Dokumentasjon/kvitteringer på utgifter til betalt hybel på praksisstedet og en tur/retur-reise i praksisperioden må fremlegges ved søknad om tilskudd.

Studentene bruker et eget skjema for å søke om tilskudd/få dekket utgifter i forbindelse med praksisstudier. Søknadskjema sendes inn elektronisk sammen med dokumentasjon/kvitteringer til studieseksjonen på nettskjema nedenfor.

Søk om økonomisk tilskudd

Ved manglende dokumentasjon vil søker gjøres oppmerksom på dette. Mangelfull dokumentasjon vil forlenge saksbehandlingstiden. Dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen kort tid, vil søknaden returneres ubehandlet.

Ved urettmessig utbetalt tilskudd vil UiO kreve dette tilbakebetalt.

Publisert 20. des. 2021 15:18 - Sist endret 9. feb. 2022 13:23